1. februar, 2018 – 31. januar, 2020
različne lokacije

V Združenju EPEKA, so. p., bomo v februarju pričeli izvajati projekt Evropski mladi proti anticiganizmu.

Partnerske institucije so aktivne na področju izvedbe lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov, ki spodbujajo družbeno integracijo ogroženih skupin, medkulturni dialog, boj proti diskriminaciji. To je splošen kontekst, znotraj katerega smo s partnerji zasnovali EMPA. Bolj specifično stoji za snovanjem tega projekta že stoletja tajajoč družbeni izziv sprejemanja in obojestransko sprejemljive integracije romske skupnosti (RS). Na tem področju smo opazili, da se različne države na lokalnih in nacionalnih nivojih na soočanje s temi izzivi odzivajo drugače ne glede na skupne EU usmeritve. Prav tako imajo različne vključene institucije drugačne izkušnje na področju izobraževanja ogroženih skupin in so razvile različne metode in orodja poučevanja in integracije pripadnikov RS. Pri snovanju projekta in izoblikovanju njegovih ciljev smo izhajali iz potreb ciljnih skupin, ki smo jih zaznali na delu na terenu in iz preučevanja evropskih dokumentov in raziskav, ki naslavljajo področja romske in drugih manjšin ter področje mladinskega dela.

1) Mladinski delavci, predvsem tisti, ki delajo s pripadniki RS oz. so pripadniki RS; projekt namerava analizirati trenutno stanje na področju mladinskega izobraževanja o anticiganizmu, negativnih stereotipih, diskriminatornem poročanju medijev in nestrpnosti na socialnih omrežjih ter diskriminaciji na sistemskem nivoju; na podlagi rezultatov analize bomo pripravili modularni sistem mladinskega izobraževanja. Intelektualni rezultat bo namenjen mladinskim delavcem za bolj učinkovito izobraževanje mladih pripadnikov širše družbe o diskriminaciji na različnih nivojih ter tudi poučevanju mladih pripadnikov RS o soočanju z diskriminatornimi praksami in pravicami, ki jih imajo. Pred pripravo prijave so partnerske organizacije izvedle preliminarno analizo stanja na tem področju ter na podlagi razgovorov z mladinskimi delavci zaznale, da imajo pomanjkljivo znanje oz. potrebo po nadgradnji. Mladinski delavci so prav tako izrazili željo po bolj interdisciplinarnem pristopu ter različnih pogledih na obravnavane probleme.

2) Organizacije, ki delujejo na področju mladinskega dela in sodelovanja z Romi; v pogovorih z organizacijami (tako znotraj konzorcija kot tudi v širših mednarodnih mrežah partnerjev), smo zaznali, da pri obravnavi diskriminacije RS pogosto manjkajo izobraževalni moduli usmerjeni v senzibilizacijo mladih pripadnikov večinske populacije in moduli, ki znotraj skupine mladih uspešno spodbujajo sodelovanje in druženje med mladimi pripadniki različnih etničnih skupin, kar je podlaga za dolgoročno zmanjšanje med-etničnih in med-verskih napetosti ter tudi stopnje anticiganizma. V okviru EMPA nameravamo razviti izobraževalne module, ki nagovarjajo prav te izzive, s čimer bomo bistveno pripomogli h krepitvi kapacitet organizacij tako znotraj kot tudi izven konzorcija.

3) Mladi pripadniki RS; vse partnerske organizacije sodelujemo z RS in imamo vzpostavljene večletne odnose zaupanja z mladimi Romi; ugotavljamo, da je velik problem mladih Romov zaprtost v ozke socialne in družinske kroge, do katere prihaja tako zaradi predsodkov do Romov kot tudi njihovih predsodkov o vrstnikih, ki niso Romi. Z EMPA bomo nagovarjali prav ta problem. Mladi Romi bodo vključeni predvsem v mednarodno usposabljanje, sodelovali bodo na konferenci in v posvetovalni vlogi pri pripravi izobraževalnih modulov.

4) Mladi pripadniki večinske skupnosti ne glede na določeno stopnjo zmanjšanja nestrpnosti proti romski skupnosti v zadnjem desetletju še vedno gojijo številne negativne predsodke in predvsem ne poznajo kulture etnične skupnosti, s katero že dolga leta sobivajo. To predstavlja na eni strani pomemben manko v njihovem kulturnem življenju in hkrati tudi substrat za razvoj anticiganizma in vzdrževanje kontinuitete diskriminacije. V okviru EMPA bomo pripravili izobraževalne module, namen katerih bo senzibilizacija mladih, izobraževanje o romski kulturi, zaznavanju diskriminacije na več nivojih (mediji, socialna omrežja, sistemska diskriminacija) ter tudi organiziranje dogodkov za uspešno druženje med mladimi pripadniki različnih etničnih skupin.

5) Odločevalci na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju; potrebe odločevalcev so v veliki meri povezane z njihovimi interesi ter željami za vzpostavitev tem večje stopnje družbene kohezije; ne glede na vrsto ukrepov na vseh nivojih je stopnja anticiganizma tako v družbi kot tudi, kar je še bolj zaskrbljujoče, na sistemskem nivoju zelo visoka. O projektu jih bomo informirali na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in EU nivoju ter jim podrobno predstavili intelektualne rezultate.

Cilji projekta so: zasnovati inovativne izobraževalne module namenjene senzibilizaciji mladih Romov in ne-Romov, zmanjšati stopnjo anticiganizma, povečati kapacitete mladinskih delavcev in organizacij,  zvišati stopnjo socialne interakcije med romsko in ne-romsko mladino, implementacija intelektualnih rezultatov znotraj mladinskega sektorja, spodbujati medsektorsko in interdisciplinarno delovanje.

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: