28. maj, 2019
Romska postaja

V okviru sodelovanja z Društvom za kadrovsko dejavnost Mestne občine Maribor, občin Lenarta in Slovenske Bistrice bomo izvedli aktivnost, ki bo obravnavala delavske pravice in dolžnosti.

Pristop, ki ga bomo ubrali bo interdisciplinaren ter se bo posvetil številnim spremembam zakonov, kolektivnih pogodb in drugih aktov s področja delovno pravne zakonodaje (delovna razmerja, invalidsko-pokojninska problematika, zdravstveno zavarovanje delavcev, področje brezposelnosti in zaposlovanja, štipendijsko problematiko, itd.). Prav tako bomo predstavili delavske pravice, ki jih imajo zaposleni, ter dolžnosti, ki jih imajo delavci. Ustavili se bomo tudi ob standardnih zaposlitvenih pogodbah, predstavili osnovne sestavne dele in njihov pomen ter naslove, na katere se lahko iskalec zaposlitve obrne, za brezplačno pravno pomoč.

Aktivnost bo potekala od 17. do 19. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.