28. april, 2020
Maribor

V Združenju EPEKA, so. p., se odzivamo na trenutne razmere in programe prilagajamo dani situaciji, povezani z omejitvami in ukrepi, ki so nastali kot posledica novega koronavirusa (SARS-CoV-2). Pri delu z mladimi z manj priložnostmi prepoznavamo pomembno vlogo nevladnega sektorja, katerega naloga je, da se odzove takoj in ublaži socialno in ekonomsko stisko tistih, ki že sicer trpijo zaradi socialne izključenosti ter zanje oblikuje aktivnosti ob podpori katerih bi lahko kljub socialnemu distanciranju pridobivali dodatna znanja in razširjali svoje kompetence.

Vsekakor je potrebno poudariti, da ima nenadna zamrznitev javnega življenja na mlade z manj priložnostmi negativen vpliv, kar je jasno vidno predvsem na področju vključevanja teh mladih v sisteme formalnega izobraževanja, ki trenutno potekajo na daljavo, a mladim ne zagotavljajo enakih možnosti za aktivno participacijo. Pri našem delovanju smo osredotočeni na delo z mladimi pripadniki romske skupnosti, ki so pri sodelovanju znotraj učnih procesov na daljavo pogosto spregledani in nimajo osnovnih pogojev, ki bi jim omogočali aktivno sodelovati znotraj učnih procesov ter ostajajo potisnjeni na rob družbe.

Na podlagi našega dolgoletnega dela z romsko skupnostjo in terenskega dela, ki poteka tudi v času pandemije, prepoznavamo težave mladih Romov in Rominj, ki bi jih bilo potrebno nasloviti, saj so ključne za njihovo enakovredno vključitev v sodelovanje znotraj učnih procesov na daljavo. Te so:

 • pomanjkanje tehnične opreme (veliko romskih družin ne poseduje računalnika, ki je pri sodelovanju znotraj učnih procesov na daljavo ključni pripomoček za uspešno sledenje delovnim nalogam, tiskanje učnih gradiv pa romskim družinam predstavlja velik strošek, ki ga niso mogli predvideti in nanj niso pripravljeni),
 • nizka stopnja znanja rabe tehnične opreme (pogosto opažamo, da romske družine nimajo razvitih digitalnih kompetenc, ključnih za sodelovanje znotraj učnih procesov na daljavo),
 • nizka stopnja pridobljene formalne izobrazbe romskih staršev (med tem ko veliko staršev svoje otroke podpira pri opravljanju delovnih nalog, jim nudi dodatne razlage, ipd. je to za starše romskih otrok in mladostnikov oteženo, saj večji del Romov, ki bivajo na območju Maribora nima zaključene osnovnošolske izobrazbe, prav tako je precej Romov nepismenih, zato otrokom ne morejo nuditi dodatne podpore pri opravljanju učnih nalog),
 • nizka stopnja motiviranosti za sodelovanje znotraj učnih procesov na daljavo (zaradi nezmožnosti enakovredne participacije in nerazumevanja učne snovi mladi pogosto izgubijo motivacijo za sledenje delu na daljavo, kar rezultira kot velik primanjkljaj v znanju, kar bo močno vplivalo na njihov nivo znanja v času, ko se bodo ponovno vrnili v šole, hkrati pa lahko negativno vpliva na njihovo zmožnosti napredovanja v višji razred),
 • nizka stopnja ozaveščenosti staršev o nujnosti aktivne participacije romskih otrok in mladostnikov znotraj učnih procesov na daljavo (mnogim staršem se to, da otroci sledijo učnim procesom ne zdi pomembno in ne stremijo k temu, da bi otroke usmerjali v opravljanje dela od doma, pravijo, da se otrokom in mladostnikom ne ljubi delati in da ne vedo, kako jih usmeriti v delo).

Na podlagi prepoznanih potreb smo ustvarili delovno skupino ter skupaj oblikovali aktivnosti in strategije, ob podpori katerih bi lahko podporli mlade Rome in Rominje ter jim zagotovili boljšo vključenost v opravljanje učnih procesov na daljavo ter s tem preprečevali njihovo socialno izključenosti id oddaljenost od vpetosti v učne procese.

Aktivnosti, ki jih izvajamo:

 • nudenje tehnične opreme (romskim družinam posojamo računalnike in drugo tehnično opremo, ki jim olajša sodelovanje znotraj učnih procesov na daljavo),
 • opremljanje romske skupnosti z digitalnimi kompetencami (ob podpori telefonskih pogovorov in pripravljenih tiskanih gradiv z navodili, mladim pripadnikom romske skupnosti nudimo podporo pri spoznavanju z osnovnimi funkcijami računalnika in programov, ki jih potrebujejo za uspešno sodelovanje znotraj učnih procesov na daljavo, za naprednejše uporabnike pripravljamo izobraževanja s področja pridobivanja digitalnih kompetenc ob podpori aplikacije Zoom, kadar imajo osebe preveč težav spoznavanju z delom z računalnikom in tega na daljavo ne gre rešiti, organiziramo osebno srečanje, kjer upoštevamo vse preventivne zdravstvene ukrepe),
 • nudenje učne pomoči (gre za ključno aktivnost, saj želimo mladim Romom in Rominjam omogočiti enakovredno sodelovanje znotraj učnih procesov na daljavo; le-to v večji meri poteka na daljavo, kadar pa to ni mogoče, organiziramo individualno učno pomoč znotraj naših prostorov in tekom aktivnosti upoštevamo preventivne zdravstvene ukrepe),
 • tiskanje in dostavljanje učnih gradiv (za otroke in mladostnike, ki za opravljanje šolskih nalog ne potrebujejo računalnikov, tiskamo učna gradiva in jih dostavljamo v njihove poštne nabiralnike),
 • komunikacija s šolami (zaradi slabših znanj s področja IKT med romskimi starši, le-ti pogosto niso zmožni komunicirati ob podpori elektronske pošte, prav tako ne znajo samo dostopati do pripravljenih učnih gradiv, zato tudi sami komuniciramo s šolo in učitelji ter poročamo o napredku vključenih mladih),
 • svetovanje staršem (romski starši svojih otrok pogosto ne znajo motivirati za opravljanje učnih nalog ali tudi sami ne prepoznavajo pomembnosti tega, zato jim nudimo podporo v okviru telefonskega svetovanja, kjer jih opremimo z znanji in metodami ob podpori katerih bi svoje otroke enostavneje motivirali za opravljanje učnih nalog na daljavo),
 • informiranje in svetovanje (romskim otrokom in mladostnikom nudimo telefonsko ter spletno informiranje in svetovanje s področij opravljanja učnih nalog, duševnega zdravja, preventivnih zdravstvenih ukrepov, ipd.).

V trenutni situaciji je ponovno vidno, da je razvoj digitalne kompetence znotraj ranljivih skupin ključnega pomena za zagotavljanje enakih možnosti celotni družbi, ne le privilegiranim skupinam, zato se bomo tudi v prihodnosti osredotočali na to, da bi mlade z manj priložnostmi podprli z znanji in vsebinami, ki bi jih podprla z višjo digitalno pismenostjo in razširjenimi kompetencami s področja IKT. Pri oblikovanju aktivnosti bomo še naprej stremeli h konceptu digitalne socialne vključenosti ter se ob podpori zagovorništva trudili tudi ranljivim skupinam zagotoviti pet ključnih elementov koncepta, ki so cenovno dostopna in zanesljiva širokopasovna internetna storitev, dostop do naprav z internetom, ki zadovoljijo potrebe uporabnika, dostop do usposabljanja za digitalno opismenjevanje, kakovostna tehnična podpora ter aplikacije in spletne vsebine, namenjene omogočanju in spodbujanju samozadostnosti, participacije in sodelovanja. [1]

[1] Vir: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261689/Study-SID-07-04-draft.pdf/2af54871-4567-617e-3128-c2ec1fde795f

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: