14. januar, 2022
Izjava za javnost – Neuspešnost pri naboru

Ključno težavo pri implementaciji operacije predstavlja neuspešnost pri naboru udeleženk.

Na eni strani smo priča bojkotu programa s strani moških veljakov v romski skupnosti, ki se trudijo, da bi onemogočili izvedbo programa in sodelovanje z izvajalcem pogojujejo s finančno koristjo in vplivom na izvedbo programa, kar se nam zdi nedopustno. Ker na tovrstno sodelovanje nismo pripravljeni, se pogosto srečujemo s situacijami, v katerih najdemo ženske, ki bi se želele vključiti v program, kmalu po pogovoru z nami pa moški pripadniki romske skupnosti tem ženskam enostavno ne dovolijo vstopa v program. Partnerji, tasti in drugi družinski člani omenjenih žensk po informacijah, s katerimi razpolagamo, dobivajo klice romskih veljakov, ki jih prepričujejo, da je vključitev za ženske v program nesmiselna in nekoristna. Večkrat smo sodelovali v okviru razprav, kjer so ti veljaki skušali program predstaviti v slabi luči, pri čemer venomer opažamo, da gre za razširjanje lažnih informacij; program imenujejo asimilacija romskih žensk, ne poznajo poteka in namena programa, govorijo o tem, da gre v okviru aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela za izkoriščanje Rominj, po drugi strani pa vztrajajo pri tem, da so tovrstni programi za Rominje nekoristni, saj posedujejo dovolj znanj, kljub temu, da tekom programa SA opažamo, da temu ni tako. Kljub temu, da v okviru tovrstnih razprav venomer podajamo relevantne informacije o izvedbi in učinkih programa, pri osebah, ki se trudijo bojkotirati program naletimo na gluha ušesa. Tovrstnih izsiljevanj vsekakor ne dopuščamo; predvsem, ker gre za izsiljevanja s strani pripadnikov romske skupnosti, ki bi želeli v okviru sodelovanj razširjati svojo agendo, ki je naravnana patriarhalno, v zadnjih letih pa tudi precej radikalno, kar ni skladno s programom in načeli, ki jih v okviru našega dela zagovarjamo.

Po drugi strani težavo predstavlja tudi neodzivnost CSD pri vključevanju udeleženk v program. Kljub neštetim pogovorom v okviru timskih sestankov in podajanju pobud o bolj uspešnih metodah motiviranja potencialnih udeleženk in vključevanja udeleženk v program, saj je trenutni način popolnoma neefektiven, do sprememb ne pride. Pogosto slišimo izgovor, da primernih Rominj v Mariboru ni, kar je glede na številčnost romske populacije na omenjenem območju težko verjeti; sploh po tem, ko smo v okviru druge in tretje izvedbe programa večino udeleženk pridobili samostojno (op.p. vse so bile prejemnice DSP, torej vodene tudi v evidencah CSD). Prav tako smo površnost CSD opazili pri tem, da v program vabijo udeleženke, ki so ga že obiskovale. Razumemo, da CSD vključevanje Rominj v program dojema kot dodatno, nepotrebno delo, večkrat so nam povedali, da so preobremenjeni z delom, vsekakor pa menimo, da bi morali imeti vsi sodelujoči deležniki isti cilj; tj. izboljšanje zaposlitvenih možnosti pripadnic romske skupnosti, ki se ne bo zgodilo samo do sebe. Razočarani smo tudi nad nizko motiviranostjo CSD pri sodelovanju in iskanju morebitnih rešitev; v letu 2021 smo večkrat podali pobudo za skupni sestanek, a pozitivnega odziva s strani CSD ni bilo. Sodelavki Združenja EPEKA, so. p., pripadnici romske skupnosti, sta kontaktirali tudi koordinatorko za romska vprašanja, zaposleno na CSD z namenom organizacije skupnega sestanka, povezanega s sodelovanjem z romsko skupnostjo, a je bilo v odgovoru podano, da se CSD zelo trudi pri pripravi naborov, in da naj se po dodatne informacije obrnemo na KSA.

Težavo pri vključevanju Rominj v programe predstavlja tudi dejstvo, da imajo mnoge izmed njih sklenjene pogodbe o prostovoljskem delu in posledično niso motivirane za vključitev v program, ki od njih terja večji angažma in podobno finančno korist.

Gre za težavo, ki presega kapacitete nevladnega sektorja in bi absolutno morala biti rešena na sistemski ravni. V kolikor bo po prenehanju sofinanciranja programov SA v okviru tega JR prišlo do nadaljevanja izvajanja programov, namenjenih Rominjam, bi bilo vsekakor potrebno predhodno sistemsko nasloviti težave, ki omejujejo izvedbo programa oz. dostopnost programa med ciljnimi skupinami.