3. december, 2017
Slovenske Konjice

Zadružni poslovni model omogoča enakopravno sodelovanje in vključevanje fizičnih in pravnih oseb v podjetju.

Idejna zasnova ustanovitve lokalne kooperative, registrirane kot socialno podjetje temeljijo na pripoznanih potrebah, priložnostih in zmožnostih lokalnega okolja in prebivalcev za povezovanje kadrovskih, samooskrbnih, turističnih, poslovnih potencialov v ustanovitev pravne, zagon in razvoj pravne osebe zadruge, ki tudi na podlagi več kot 100 let stabilnega razvoja zadrug doma in po svetu predstavlja najpravičnejši poslovni model, ki omogoča vsem deležnikom zadruge demokratično participacijo pri ustvarjanju, soupravljanju in soudeležbi pri delitvi ustvarjenega v podjetju.Primeri dobrih praks doma in še posebej v tujini dokazujejo, da prav zadruge izredno učinkovito in dolgotrajno odgovarjajo na številne poslovne, storitvene, ekološke in socialne izzive lokalnih skupnosti in to v veliki meri bolje od javnih institucij in od kapitalskih podjetij.Izrednega pomena pri ustanavljanju in delovanju zadrug je, da se ustanavljajo na podlagi zasebne pobude ustanoviteljev fizičnih in pravnih oseb za opravljanje družbeno koristnih storitev v lokalnem okolju. Ob upoštevanju neizkoriščenih razvojnih potencialov občine Slovenske Konjice na področju turizma, zagotavljanja lokalne samooskrbe s hrano in energijo in s tem povezano možnostjo razvoja novih, dostojnih delovnih mest smo člani inicialne skupine za ustanovitev Kooperative Slovenske Konjice prepričani, da smo prebivalci in prebivalke občine tisti, ki lahko s kreativnostjo, inovativnostjo in poštenim sodelovanjem najdemo odgovore in načine za zagotavljanje uspešnega razvoja turizma, vzpostavljanje lokalno samooskrbnega sistema za lokalno pridelavo in predelavo hrane, trga za prodajo in nakup lokalno pridelane hrane, zbiranje in obdelavo lesne biomase, samooskrbo z energijo pridobljeno iz obnovljivih virov energije, zagotavljanje dostopnih najemnih stanovanj v občini in zagotavljanju delovnih mest brezposelne iz ranljivih skupin na trgu dela. Zadružni poslovni model omogoča enakopravno sodelovanje in vključevanje fizičnih in pravnih oseb v podjetju, kar omogoča da so njeni člani poleg občank in občanov tudi lokalna društva, podjetja in lokalna skupnost. V kolikor želimo Kooperativo Slovenske Konjice registrirati tudi kot socialno podjetje je potrebno upoštevati omejitev, ki izhaja iz zakona o socialnem podjetništvu, da ustanovitelji socialnih podjetij ne smejo biti pravne osebe javnega prava. Seveda pa so lahko njeni enakopravni člani.

 

Naslov: Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice
Tel: 041 732 570
E-mail: tadej.slapnik@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/kooperativakonjice

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: