1. nov., 2022 – 1. nov., 2024
Rim, Italija in Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, so.p. je partnerska organizacija znotraj mednarodnega projekta Krepitev kapacitet nevladnega sektorja, ki dela na področju romske skupnosti in vključevanje Rominj v delovanje NVO.

Gre za projekt, financiran s strani programa Erasmus+, v okviru akcije KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih, ki ga koordinira slovenski partner Društvo za povezovanje romskih žensk – Loli Luludi. Projekt je namenjen krepitvi kapacitet nevladnega sektorja, ki se pri svojem delu osredotoča na izboljšanje enakih možnosti romske skupnosti, s poudarkom na opolnomočanju romskih žensk. V okviru projekta bomo okreplii kadre sodelujočih NVO (pripadnike romske skupnosti, ki delujejo v NVO in zaposleni v NVO, ki niso pripadniki romske skupnosti, a so pri svojem delu osredotočeni na sodelovanje z romsko skupnostjo), s čimer želimo povišati učinkovitost nevladnega sektorja pri ciljanem delu z žensko populacijo romske skupnosti, ki se sooča s specifičnimi okoliščinami in potrebuje učinkovito obravnavo in podporo, pomembno za doseganje sprememb, ki bi romskim ženskam omogočile dolgoročni napredek in spodbudile njihovo enakovredno participacijo znotraj vseh življenjskih procesov. V okviru projekta bomo izvedli več transnacionalnih aktivnosti, ki bodo usmerjene predvsem v prenose dobrih praks med organizacijam, ustvarjanje metodologij, usmerjenih v individualno, skupinsko in skupnostno delo z romsko skupnostjo ter pripravo končnih projektnih rezultatov.

Znotraj projekta bomo ustvarili dva končna projektna rezultata R1 in R2, pri čemer bo R1 predstavljal nabor dobrih praks, ki bodo kot prosto dostopen vir ustvarjene v obliki spletnega zbornika in vključevale razvite metodološke pristope ter priporočila za implementacijo dobrih praks znotraj različnih geografskih območij. Z namenom izboljšanja razumevanja situacije romskih žensk in beleženja potreb romske skupnosti, bomo v okviru projekta izvajali tudi lokalne aktivnosti, znotraj katerih bodo sodelujoče organizacije delale neposredno z romsko skupnostjo ter svoja opažanja in znanja zajeli v RS – pripravo serije podkastov, znotraj katerih bodo podane informacije o delovanju romske skupnosti (kot gostje bodo sodelovali pripadniki RS, strokovnjaki in izobraževalno osebje) in vlogi izobraževanja RS.

Partnerski konzorcij projekta sestavljamo: Društvo za povezovanje romskih žensk Loli Luludi, Združenje EPEKA, so.p., TSENTAR ZA MEZHDUETNICHESKI DIALOG I TOLERANTNOST AMALIPE (Bolgarija), ROMNI-APS (Italija) in Együttható Közösségépítő Egyesület (Madžarska).

Mobilnosti, izvedene v letu 2023

  1. Uvodno srečanje partnerskega konzorcija (Rim, Italija; 29. – 31. januar 2023)

Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju partnerskega konzorcija in tematik, ki jih bomo v okviru izvedbe projekta naslavljali. Uvodno srečanje je bilo namenjeno pregledu in podpisu pogodb o sodelovanju, načrtovanju vseh faz izvedbe projekta in nadaljnjih transnacionalnih mobilnosti, seznanjanju partnerskega konzorcija z nalogami, povezanimi s projektom, oblikovanju diseminacijske in evalvacijske strategije partnerskega konzorcija. V okviru srečanja je partnerski konzorcij dosegel skupno razumevanje projekta; partnerskemu konzorciju sp bile natanko podane informacije o vseh fazah projekta; tako na vsebinski kot tudi na terminski ravni, prav tako smo v okviru projektnega srečanja razpravljali o pripravljanju projektnih rezultatov (R1 in R2) ter korakih, potrebnih za uspešno realizacijo in široko uporabnost projektnih rezultatov. Znotraj 3-dnevnega srečanja smo en dan namenili pripravam na izvajanje lokalnih aktivnosti, vsem članom partnerskega konzorcija smo jasno pojasnili, kako izvajati prihajajoče aktivnosti, kaj želimo z njimi doseči, kakšno metodologijo v okviru lokalnih aktivnosti uporabljati, kako se povezovati s končnimi ciljnimi skupinami projekta (tj. z romsko skupnostjo), razvili smo strategije, povezane s tem, kako v lokalne aktivnosti vključiti pripadnice romske skupnosti ter kako spodbuditi in vzdrževati medsebojno zaupanje NVO in raznolikih romskih skupnosti. Znotraj srečanja smo definirali, katere ciljne skupine bomo vključevali v projektne aktivnosti (tj. katere ciljne skupine vključiti v transnacionalne aktivnosti, katere ciljne skupine vključiti v lokalne aktivnosti), z namenom, da bomo pri izvajanju projekta naslavljali isto ciljno skupino, saj v nasprotnem primeru ne bomo prišli do relevantnih informacij in rezultatov, potrebnih za pripravo R1 in R2.

2. I. Transnacionalno srečanje (Maribor, Slovenija; 22. – 26. maj 2023)

Prvo transnacionalno srečanje je potekalo v Sloveniji; organizirala ga je partnerska organizacija – Združenje EPEKA, so.p., pri izvedbi aktivnosti je prav tako aktivno sodelovala koordinatorska organizacija, Društvo Loli Luludi. Aktivnost je bila namenjena temu, da v okviru prvih dveh dni udeleženci spoznajo dobre prakse vključevanja romske skupnosti v lokalnem in nacionalnem okolju.  Prva dva dni sta torej tako slonela na terenskih obiskih, obiskih dobrih praks, znotraj katerih smo bili osredotočeni na vključevanje in zaposlovanje ženskih pripadnic romske skupnosti. V naslednjih dneh smo se osredotočili na predstavitve dobrih praks pri vključevanju Romov v družbo s strani partnerskih organizacij in drugih organizacij, ki delujejo v državah, od koder prihajajo partnerske organizacije. Aktivnost je bila torej deloma usmerjena v izmenjavo dobrih praks. Drugi del aktivnosti se je osredotočal na definiranje potreb končne ciljne skupine na podlagi izsledkov dokumentov, nastalih v okviru lokalnih aktivnosti. Skladno s prepoznanimi potrebami smo znotraj aktivnosti pripravljali osnutke nabora dobrih praks in glede na zaznane potrebe pripravljali metodološke in strateške usmeritve za prenašanje dobrih praks v različna okolja. Sodelujoče organizacije smov okviru aktivnosti nadgradile svoje kapacitete, povezane s prilagajanjem vsebin na način, da bi ob prenosu raznolikih dobrih praks lahko enostavneje implementirale aktivnosti v različna okolja, kjer biva romska skupnost.