17. april, 2018
Maribor

Pričenjamo s tečajem slovenskega jezika, v sklopu katerega se bomo osredotočali predvsem na gramatiko, pogovorno rabo jezika ter utrjevali rabo slovenskega jezika na področju izobraževanja.

Udeležba na tečaju bo naslavljala najbolj kritična področja praktične rabe slovenščine tako v govorni kot pisni obliki. Zaradi raznolikosti skupine, smo uvodno aktivnost zastavili kot preverjanje nivoja znanja uporabnikov, saj bomo tako enostavneje načrtovali prihodnje ure slovenskega jezika ter aktivnost prilagodili glede na skupino, s katero delamo. Tečaj bo veliko pozornost namenjal individualnemu pristopu in prilagajanju učnih vsebin dejanskim potrebam in željam udeležencev.

Čas aktivnosti: 17.00 – 19.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: