23. november, 2015, ob 18. uri
Prostor EPEKA, Maribor

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo Združenja EPEKA, socialno podjetje, v sklopu dogodkov ob 70. obletnici konca II. svetovne vojne, prireja pogovor z živo pričo tega grozljivega obdobja svetovne zgodovine – Pogovor z akademikom dr. Antonom Vratušo.

Obdobje nam bo predstavil akademik dr. Anton Vratuša, katerega biografijo in aktivnost tekom prejšnjega stoletja in še dandanes lahko samo občudujemo.

Pogovor bo vodil Mirko Munda, upokojeni novinar mariborskega Večera.

Po pogovoru sledi krajše druženje v Romani kafenava, prvi romski restavraciji, ki deluje po principu socialnega podjetništva.

Dogodek je del projekta EU programa Evropa za državljane z naslovom Romski genocid – del evropske zgodovine.

Akademik dr. Anton Vratuša se je rodil 21. februarja 1915 v Dolnjih Slavečih na Goričkem. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1941 in istega leta tudi zagovarjal disertacijo Levec in Ljubljanski zvon. Leta 1950 je ob delu končal tretjo stopnjo študija iz družbenih ved na Visoki politični šoli v Beogradu.

V NOB je sodeloval od leta 1941. Od februarja 1942 do septembra 1943 je bil interniran v več italijanskih koncentracijskih taboriščih, nato je do konca vojne opravljal razne vojaške in politične dolžnosti, med drugim je bil namestnik komandanta Rabske brigade in predstavnik OF ter Glavnega štaba NOV in PO Slovenije pri garibaldincih v severni Italiji.

Po letu 1945 je deloval v federaciji in Sloveniji kot vodja kabineta Edvarda Kardelja, kot direktor Inštituta za družbene vede v Beogradu, veleposlanik SFRJ pri OZN v New Yorku, namestnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve, podpredsednik Zveznega izvršnega sveta, predsednik Izvršnega sveta skupščine SRS itd. Predaval je na univerzah v Beogradu in Ljubljani. Je častni doktor Univerz v Ljubljani in Mariboru in ustanovitelj Mednarodnega centra za upravljanje javnih podjetij v deželah v razvoju v Ljubljani. Od leta 1985 je redni član SAZU.

Področja njegovega znanstvenega in publicističnega dela sta bila najprej slovenski jezik in literarna zgodovina, nato se je uveljavil kot diplomat in pisec mnogih strokovnih del o mednarodni politiki, gibanju neuvrščenih, samoupravljanju oziroma participativnem odločanju, človekovih pravicah, trajnostnem razvoju, morskem pravu ter narodnostih in narodnih manjšinah.

Kljub svoji visoki starosti še ne počiva, še vedno je aktiven na več področjih, iz dneva v dan svetuje, snuje in piše.

Več informacij na www.epeka.si / epeka@epeka.si / www.facebook.com/epeka.slovenia