28. november, 2017
Maribor

Vljudno vas vabimo na predstavitveno predavanje o družbeno koristnem delu, ki bo 28. 11. v prostorih Združenja Epeka, so. p. Družbeno koristno delo, oziroma delo v splošno korist pomeni opravljanje dela v korist lokalne skupnosti, humanitarne organizacije in drugih organizacij, ki opravljajo nepridobitno delo.

Je alternativa uklonilnemu zaporu kot možnost v postopku poravnave ali v postopku odloženega pregona. Oseba, ki je kaznovana za prekršek in ji je bila izrečena globa, lahko sodišču predlaga nadomestitev plačila globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Kazen zapora do dveh let, razen za dejanje zoper spolno nedotakljivost, se lahko izvrši tudi tako, da oseba namesto kazni zapora opravi delo v splošno korist. O izvršitvi izrečene kazni zapora na naveden način odloča sodišče. Prav tako sme državni tožilec, s soglasjem oškodovanca, odložiti kazenski pregon, če se je osumljeni pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca ter pripravljen izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja. Ena izmed nalog, ki jih lahko določi državni tožilec, je oprava splošno koristnega dela. Izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti plačilo globe ali kazen zapora oziroma ga določi državni tožilec, pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo pristojen po predpisih o socialnem varstvu. Za pripadnike romske skupnosti pripravljamo predavanje na tematiko o družbeno koristnem delu, saj se zaradi pogoste finančne stiske težje spoprijemajo z odplačilom kazni, zato smo vam želimo predstaviti alternativno možnost – družbeno koristno delo.

Aktivnost bo potekala 17.00 – 19.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: