21. november, 2017
Maribor

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanja na temo inovativnosti in podjetnosti, ki bo namenjeno predvsem pripadnikom romske skupnosti.

Na predavanju se bomo osredotočili predvsem na socialno podjetništvo, ki predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Bistvo socialnega podjetništva je, da se na trg dela vrnejo dolgotrajno brezposelne osebe, in da se jih angažira na način, da v okviru socialnega podjetništva samostojno ustvarjajo prihodke in poskrbijo za lastno preživetje. V okviru predstavitve bomo predstavili osnovne premise socialnega podjetništva in primere dobrih praks tako znotraj romske skupnosti kot tudi zunaj nje.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: