1. april, 2022 – 31. marec, 2024
Slovenija, Slovaška, Madžarska

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, kjer je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje o nediskriminaciji in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.

Natančneje si prizadevamo za:

 • Okrepitev znanja o protidiskriminacijski zakonodaji in dostopu do pravnega varstva med pravniki, organizacijami civilne družbe, romskimi mediatorji, aktivisti in nosilci odločanja oz. politiki
 •  Krepitev zmogljivosti in pripravljenosti pravnikov za zagotavljanje pravne pomoči Za Rome pri naslavljanju diskriminacije
 • Okrepitev zmogljivosti civilne družbe za podporo in zastopanje romskih skupnosti, ki se soočajo z diskriminacijo.
 • Izboljšanje dostopa do pravnega varstva romske skupnosti v obeh ciljnih državah.

Romska skupnost obsega največjo etnično manjšino Evropske unije (EU) s približno šestimi milijoni prebivalcev. Velik delež Romov na Slovaškem in v Sloveniji živi v marginaliziranih razmerah in se sooča z več slabostmi in strukturnimi neenakostmi v izobraževanju, stanovanjski problematiki, zaposlovanju in zdravstvenem varstvu.

V nasprotju z drugimi izstopajočimi primeri diskriminacije, se romske skupnosti nasproti pa soočajo z resnimi ovirami pri dostopu do pravnega varstva, zlasti v primerih diskriminacije in drugih kršitev človekovih pravic. Poleg tega je med pravnimi strokovnjaki premalo sistematičnega usposabljanja o protidiskriminacijskem pravu, kar pomeni, da ne morejo ali znajo v celoti obravnavati potreb romskih skupnosti.

Na Slovaškem Romi živijo v razmejenih skupnostih in marginaliziranih pogojih. Kljub uradnem priznavanju položaja s strani vlade se večina še naprej sooča z več slabostmi in strukturnimi neenakostmi, zlasti v izobraževanju, stanovanjih, zaposlovanju in zdravstvenem varstvu, pa tudi z obstoječo domačo pravno določbo, ki verjetno nesorazmerno vplivajo na marginalizirane Rome in povzročajo njihovo posredno diskriminacijo.

Podobno kot na Slovaškem so tudi v Sloveniji ključna področja diskriminacije Romov področja kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja in dostop do zdravstvenega varstva. Obstaja tudi precejšnje število prikrite oz. neprijavljene diskriminacije, kar je posledica široke palete socialno-ekonomskih in pravnih razlogov, vključno z pomanjkljivim razumevanjem zakona, dostopom do informacij in financ ter specializirano pro-bono pravno podporo.

Cilji projekta:

 • Izhodiščna raziskovalna študija za razumevanje dejavnikov, ki prispevajo k pomanjkanju sodelovanja Romov s pravosodnim mehanizmom v odziv na diskriminacijo in ozaveščanje o praktičnih korakih k vključevanju Romov, desegregaciji in najboljšim praksam o enakem dostopu do pravnega varstva.
 • Usposabljanje za pravnike, civilne organizacije in romske aktiviste o protidiskriminacijskem pravu za krepitev njihove zmogljivosti za zagotavljanje pravne pomoči romskim žrtvam diskriminacije in pomoč pri pravdnih postopkih v primerih diskriminacije.
 • Delo na terenu, ki ga bodo opravili romski mediatorji, da bi opredelili primere diskriminacije in podprli pripadnike romske skupnosti za poročanje o takih primerih.
 • Pravna pomoč Za Rome, ki doživijo diskriminacijo, sledi poročanje teh primerov diskriminacije organu za enakost oz. Zagovorniku načela enakosti za spodbujanje boljše zaščite in dostopa do pravnega varstva.
 • Okrogla miza za vse, ki sodelujejo na področju enakosti z namenom izmenjave izkušenj o obravnavi diskriminacije in izmenjavo najboljših praks med seboj.
 • Zagovarjanje boja proti diskriminaciji romskih skupnosti na Slovaškem, v Sloveniji in na ravni EU ter povečanje znanja in izkušenj romskih mediatorjev, aktivistov in članov skupnosti pri zagovarjanju in sodelovanju pri odločanju.
 • Poročilo, ki temelji na rezultatih projekta za prispevanje k nadnacionalnemu sodelovanju med državama in k izmenjavi najboljših praks z drugimi organizacijami civilne družbe, tako znotraj teh držav kot širše.

Projektno partnerstvo:

Minority Rights Group International (MRG) se v sodelovanju s približno 150 partnerji v več kot 50 državah po vsem svetu zavzema za to, da bi se prikrajšane manjšine in avtohtona ljudstva, ki so pogosto najrevnejši med revnimi, lahko slišale. Manjšine, za katere skrbi skupina MRG, so opredeljene kot “prikrajšane etnične, nacionalne, verske, jezikovne ali kulturne skupine, ki so manj številčne od preostalega prebivalstva in želijo ohraniti in razvijati svojo identiteto”.

The Center for Civil and Human Rights (Poradna) je nevladna organizacija s sedežem na Slovaškem, ki se osredotoča na varstvo človekovih pravic s posebnim poudarkom na pravicah manjšin in varstvu pred diskriminacijo. Že dolgo se ukvarja z vprašanjem diskriminacije Romov na različnih področjih javnega življenja.

Združenje EPEKA, so. p., je organizacija, dejavna na področju državljanstva EU, vrednot EU in medkulturnega dialoga, ki ima podružnice v več evropskih državah. Dolgoletno se ukvarja z neprivilegiranimi družbenimi skupinami, tako z mladimi kot z odraslimi, in spodbuja človekove pravice Romov v Sloveniji.

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: