1. oktober, 2021 – 1. marec, 2023
Slovenska romska pot

V Združenju EPEKA, so. p., smo v oktobru 2021 pričeli z izvajanjem projekta Slovenska romska pot. S projektom bomo med leti 2021 in 2023 delali na krepitvi kompetenc pripadnikov romske skupnosti iz Vzhodne kohezijske regije, ki bodo pridobivali dodatna znanja, povezana s kulturno produkcijo in kulturno dediščino, hkrati pa bomo s projektom spremljali pestrost kulturne raznolikost romskih skupnosti v regiji.

V okviru projekta sodelujemo z: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, RIC Novo mesto, Romski akademski klub in Slovenski etnografski muzej.

Namen operacije: Pripadnike romske skupnosti podpreti pri pridobivanju znanj in kompetenc, povezanih s kulturo, s čimer želimo povišati njihove zaposlitvene priložnosti, jih tekom aktivnosti motivirati za približevanje trgu dela, povezovanje z večinskim prebivalstvom in socialno vključevanje v širšo družbo. Z operacijo želimo pripadnikom raznolikih romskih skupnosti, ki bivajo znotraj Vzhodnje kohezijske regije približati pomen kulture, kulturne dediščine ter spodbujati njihovo proaktivnost na opredeljenih področjih.

Ključne aktivnosti: Ključne aktivnosti programa predstavlja pet sklopov usposabljanj, ki bodo izvedeni tako fizično kot tudi ob podpori telekonferenc. V okviru aktivnosti bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci, strokovnjaki s področij, ki jih v okviru projekta želimo nasloviti. Vsaj izmed sklopov bo obsegal 50 ur aktivnosti, v vsakega izmed sklopov želimo vključiti vsaj 12 pripadnikov in pripadnic romske skupnosti.

Ciljno skupino operacije predstavljajo pripadnice in pripadniki romske skupnosti; osredotočamo se na raznolike podskupine Romov ter na različne romske skupnosti znotraj Vzhodnje kohezijske regije.

Kratkoročni učinki: povišana znanja in kompetence pripadnikov romske skupnosti, povišana samopodoba in samozavest ciljne skupine, boljša socialna vključenost romske skupnosti, povišano zavedanje o priložnostih znotraj kulturnega polja med ciljno skupino.

Dolgoročni rezultati: izboljšanje zaposlitvenih možnosti romske skupnosti, povišano zavedanje ciljne skupine o pomembnosti kulture in ohranjanju kulturne dediščine, boljša povezanost Romov in večinskega prebivalstva, priložnost za pripravo zasnove Slovenske romske poti, ki bi pozitivno vplivala na promocijo romske skupnosti in kulturno osnovano turistično ponudbo Vzhodne kohezijske regije, povišana samopodoba, samozavest in storilnost pripadnikov romske skupnosti, spodbujeno sodelovanje deležnikov, ki delajo na področju opolnomočanja romske skupnosti v kohezijski regiji.

Operacijo Slovenska Romska pot sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava do strani EU Skladi.