1. januar, 2020 – 31. december, 2020
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je od leta 2012 dalje aktivno na področju socialnega podjetništva. Predvsem se ukvarjamo na področju vključevanje Rominj in Romov v socialno podjetništvo in preko tega na trg delovne sile, ker so dolgotrajno izključeni in prejemniki denarne socialne pomoči.


Z vzpostavitvijo prve romske restavracije Romani kafenave smo ugotovili, da je absolutno potrebno dlje časa pred pričetkom delovanja podjetniške iniciative pripraviti in usposobiti zaposlene za delovanje in izvajanje različnih delovnih nalog.

Zato bo naša naloga v projektu Socialno podjetništvo za Rome obsegalo več področij:

  • vključevanje 10 oseb iz ranljivih ciljnih skupin v mentorski program
  • zaposlitev 1 osebe iz ranljive ciljne skupine za namen spodbujanja socialnega podjetništva
  • vzpostavitev novih dveh socialno-podjetniških iniciativ v vzhodni kohezijski regiji

    Prva iniciativa bo regionalna, na področju doživljajskega turizma romski glamping z naslovom Romski kamp, ki bo mimoidočim turistom v štajerski regiji na poti na morje ponujal ob avtocesti romski način življenja za en dan ali celo več, kjer bodo doživeli romski stil življenja, kot je bil v preteklosti s spanjem pod odprtim nebom, s plesnim programom, kuhanju in kulinariki izpod odprtega ognja ob spremljavi romske glasbe. Seveda vse brez sodobnih tehnologij oz. pametnih telefonov! Druga iniciativa pa bo vseevropska, to je vzpostavitev Evropske prestolnice Romov, kjer bo eno mesto za eno koledarsko leto postalo Evropska prestolnica Romov. Romi, kot najštevilčnejša evropska manjšina oz. narod brez države, ki prebivajo v vseh državah EU, si bi zaslužili takšen naziv. V izbranem mestu bi tako potekale različne aktivnosti, ki bi združevale vse, kot so kulturne in umetniške intervencije romskih umetnikov in tistih iz večinskega prebivalstva, izobraževalne, osveščevalne in druge delavnice, športne dogodke, potekal bi strukturirani dialog med nevladniki, odločevalci in javnostjo, promovirale in vzpostavljale bi se socialno-podjetniške iniciative in pdb. Nedvomno bi obe iniciativi nadaljevali naše uspešno delo na področju vključevanja romske etnične manjšine na trg delovne sile, hkrati pa bi širile evropsko zavest in postale dobre prakse na EU nivoju pri vključevanju.)

Zastavljena modela bosta ob ustreznem mentorstvu nedvomno razvila poslovanje že vzpostavljenega socialnega podjetja in vključevanja Romov v socialno-podjetniške iniciative. Z povezovanjem bomo nadgradili že obstoječ poslovni model, se opremili s podporo mentorstva na področjih, ki ga že vzpostavljeno podjetje potrebuje (na področju marketinga in promocije, vzpostavitve novih artiklov oz. obogatitev ponudbe, na področju znanja tujih jezikov) in dodali nova znanja, kot so snovna in nesnovna kulturna dediščina, razvoj turističnih produktov, socialnega inovatorstva itd.

Namen operacije Socialno podjetništvo za Rome je zagotoviti z mentorstvom dodatne kompetence za že zaposlene osebe v socialnem podjetju, opremiti z znanji v okviru projekta še za 10 potencialnih oseb, ki so trenutno izključeni na trgu delovne sile in prejemajo denarno socialno pomoč. Pripraviti skupaj z mentorji in udeleženci poslovni načrt za dve socialno-podjetniški iniciativi. Cilj je doseči vsaj eno novo zaposlitev po projektu, pripadnika/pripadnice romske manjšine. Z uspešno izvedbo projekta poleg večje socialne vključenosti, zaposlovanja, povečanja znanj pripadnikov romske manjšine itd., se želimo s pozitivnimi projekti boriti proti stereotipom, predsodkom, rasizmu, sovražnemu govoru in podobnimi negativnimi situacijami sedanjega časa.

Projekt je podprt s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: