18. september, 2018
Maribor

Vabimo vas na usposabljanje, kjer se bomo osredotočili na aktivno politiko zaposlovanja.

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/katalog_ukrepov_apz_arhiv)

Udeležencem bomo predstavili možnosti, ki jih znotraj APZ imajo. Nekatere (npr. javna dela) so večini najverjetneje poznane, a jih bomo kljub temu orisali. Posebno prednosti, ki jih tovrstne oblike zaposlitve ponujajo in načine, na katere se lahko vanje vključite. Predstavili bomo tudi možnost usposabljanja na delovnem mestu. Prav tako si bomo ogledali možnosti pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije ter tudi možnost dodatnih subvencij za zaposlitev (Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, Zaposlimo mlade, Aktivni do upokojitve ipd.). Pomembno je, da se zavedate možnosti, ki jih imate znotraj trga dela.

Čas aktivnosti: 17.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: