Julij, 2021
Maribor

Z veseljem sporočamo, da smo pripadnici romske skupnosti prvič podelili nagrado za odličen šolski uspeh!

V Združenju EPEKA, so. p., že vrsto let naslavljamo izzive na področju izobrazbene strukture Romov v Mariboru in na državni ravni. Na Inštitutu za narodnostna vprašanja ugotavljajo, kot lahko potrdimo tudi sami na podlagi vsakodnevnega praktičnega dela z romsko skupnostjo, da »zelo velik delež nima dokončane niti osnovne šole, še manjši je delež tistih, ki so zaključili srednješolsko in visokošolsko izobraževanje. Takšno stanje pomeni za pripadnike romske skupnosti slabše možnosti za zaposlitev ter posledično slabše materialne in bivanjske pogoje – s tem pa tudi veliko večje možnosti za ujetost v začaran krog revščine. Višja stopnja izobrazbe je eden ključnih dejavnikov, ki lahko pomagajo pri odpravljanju teh težav.«

Z namenom ozaveščanja o pomenu izobrazbe pri integraciji v širše lokalno okolje in kasnejšem vstopu na trg delovne sile v Združenju EPEKA, so. p., izvajamo več aktivnosti in programov, ki so namenjeni vzpodbujanju romske skupnosti pri vključevanju v formalne izobraževalne procese.

Za otroke in mladostnike v okviru delovanja Večnamenskega romskega centra Romska postaja izvajamo delavnice učne pomoči, namenjene podpori najmlajšim pripadnikom romske skupnosti, ki se srečujejo z različnimi izzivi pri šolskem delu. V okviru delavnice nudimo podporo pri razumevanju šolskega gradiva, pri čemer se dodatno osredotočamo na nudenje pomoči pri usvajanju slovenskega jezika, ki je ključen za sledenje navodilom in opravljanje nalog v okviru šolskega dela. Pri izvajanju delavnic se povezujemo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na lokalni ravni ter romskimi pomočniki na treh osnovnih šolah. Še posebej pomembno je bilo nudenje učne pomoči za pripadnike romske skupnosti v času izvajanja začasnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, saj so zaradi običajno številčnejših družin, pomanjkanja ustrezne tehnične opreme in neprimernih stanovanjskih razmer še dodatno izpostavljeni tveganju za izpad iz formalnega sistema izobraževanja.

V letu 2020 smo v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar objavili prvi Poziv za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči romskim študentom. Namen poziva je reševanje socialne stiske romskih študentov ter povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja romskih študentov. Denarna pomoč je namenjena pripadnikom romske etnične manjšine, ki niso v rednem delovnem razmerju in imajo status študenta v študijskem letu 2020/21 oziroma so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnje alineje (tj. »pavzirajo«). Do enkratne denarne pomoči je bilo upravičenih do 10 prosilcev, posameznemu prosilcu pa se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400,00 €. V letu 2021/22 nameravamo poziv ponoviti in tako zagotoviti podporo pripadnikom romske skupnosti na poti do boljše prihodnosti.

Letos s ponosom objavljamo, da smo prvič podelili tudi nagrado za odličen uspeh. Učenka 7. razreda mariborske osnovne šole, pripadnica romske skupnosti, je tako prejela denarno nagrado v višini 100 EUR, celotni družini pa smo podarili tudi brezplačen obisk kopališča Mariborski otok in uporabo igrišča za minigolf.

Pridobivanje ustrezne izobrazbe pomeni za pripadnike manjšin, kot je romska skupnost, ki se še zdaj sooča s segregacijo in stigmatizacijo, dvig nad prag revščine preko izboljšanja socialnega in ekonomskega položaja posameznika. Učiti se – se splača.

EPEKA čestita vsem učencem, dijakom in študentom ob uspešno zaključenem šolskem letu.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: