1. junij, 2020
Romska postaja

Aktivnost nudenja učne pomoči je namenjena šolajočim se pripadnikom romske skupnosti, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri opravljanju domačih nalog, pripravi šolskih projektov ali dodatno pomoč pri katerem izmed predmetov, ki jih obiskujejo.

Na prvi aktivnosti po premoru živih srečanj med epidemijo COVID-19 bomo pregledali delo, ki smo ga na daljavo opravili med začasnim zaprtjem VNRC. Prav tako se bomo skupaj podrobneje posvetili snovi, ki ste jo obravnavali med poukom na daljavo in odkrili, katere snovi so vam povzročale največ preglavic, da jih lahko naslovimo v prihodnjih srečanjih in v okviru individualnih obiskov.

Aktivnost bo potekala od 14. do 16. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.