4. avgust, 2020
Romska postaja

Aktivnost nudenja učne pomoči je namenjena šolajočim se pripadnikom romske skupnosti, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri opravljanju domačih nalog, pripravi šolskih projektov ali dodatno pomoč pri katerem izmed predmetov, ki jih obiskujejo.

Glede na posledice, ki jih so na šolajočih se pustili ukrepi za omejevanje širjenja epidemije SARS-CoV-2, smo se v tem letu odločili, da bomo z aktivnostmi učne pomoči nadaljevali tudi poleti. Tako se bomo na avgustovski aktivnosti osredotočili na utrjevanje matematike, ki mnogim predstavlja najzahtevnejši predmet v šoli. Aktivnost bomo zasnovali na individualni ravni in vaje prilagodili znanju in zahtevam posameznika. Predvsem bomo ponavljali ključno snov iz preteklega šolskega leta, da bo vstop v novo lažji.

Po aktivnosti se bomo dogovorili za dodatne individualne ure ali delo v manjših skupinah, da se osrednje snovi dodatno utrdijo.

Aktivnost bo potekala od 14. do 16. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.