29. julij, 2020
Kopanje – Na kaj je treba biti pozoren?

Ker so končno prišli vroči dnevi, se nas bo večina verjetno kmalu odpravila na območja, kjer se lahko ohladimo v naravnih vodah. Epidemija COVID-19 in uvedba turističnih bonov bosta verjetno prispevala tudi k temu, da boste mnogi počitnice preživljali v Sloveniji. NIJZ je pripravil poročilo o kakovosti površinskih voda in opozorila vezana na posamezno kopališče.

Kopanje v površinskih vodah (rekah, jezerih in morju) lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi zaradi različnih dejavnikov. V ospredju je mikrobiološka – fekalna onesnaženost površinskih voda zaradi odpadnih komunalnih izpustov. Kopanje ni povsod varno. Na nenadzorovanih površinskih vodah (t.i. »divja kopališča«) se ne spremlja kakovost vode (monitoring), ki je zato vprašljiva (neznana), prav tako nimajo upravljavca in reševalcev iz vode.

Zato kopanje priporočamo na kopalnih območjih in naravnih kopališčih, ki so vključena v državni monitoring (spremljanje mikrobiološke kakovosti kopalnih voda in ki imajo ugotovljeno dobro kemijsko in dobro ekološko stanje). Skladno z zahtevami evropske in naše zakonodaje za kopalne vode je v Sloveniji trenutno določenih 48 kopalnih voda na površinskih vodah (30 kopalnih območij in 18 naravnih kopališč). To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za površinske kopalne vode in na katerih se sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu.

Kopalna območja in naravna kopališča na površinskih vodah, na katerih se spremlja kakovost kopalnih voda z državnim monitoringom, so v: Severno – primorski regiji, Južno – primorski regiji, Gorenjski regiji, Dolenjski regiji in Beli krajini.

VIR

Priporočila

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.