Avgust, 2021
Maribor

Združenje Epeka, so. p., (Slovenija) z velikim veseljem sporoča, da je naša sestrska organizacija v Nemčiji, Epeka Berlin, prejela dotacijo Erasmus+ za izvajanje projekta Inclusive Transeuropean Environmentalism.

Projektni partnerji:

Epeka Berlin (DE), Znanstveno raziskovalno združenje za umetnostne, kulturne in izobraževalne programe ter tehnologijo EPEKA, SOCIAL ENTERPRISE (SI), ASOCIACION VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD (ES), IASIS (GR), Compass (HU), ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT (IT), Znanstveno in raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe ter tehnologijo EPEKA (RS), Združenje za prostovoljstvo VOLONTERSKI CENTER SKOPJE (MK), Filodasikos Syndesmos Agrou (CY)

O projektu:

Vključujoče vseevropsko okolje (ITE) je bilo pripravljeno na podlagi potreb ciljnih skupin partnerjev in potreb, ki so jih zaznali predvsem v svojih lokalnih in tudi nacionalnih okoljih. Partnerski konzorcij se je za pripravo in izvedbo tega projekta odločil, ker obravnava potrebe in izražene skrbi mladinskih delavcev in mladih, s katerimi delajo partnerske organizacije, poleg tega pa tudi skrbi mladih, izražene v obsežnih statističnih poročilih. ITE je tudi tesno povezan s strategijo EU za mlade, zlasti s cilji, povezanimi z vključujočimi družbami, kakovostnim učenjem in trajnostno zeleno Evropo. Na podlagi tega bo ITE sledil prepletenim smernicam. Prvič, pri svojem delu smo med mladimi, vključenimi v dejavnosti, ki jih organiziramo, pogosto zaznali resno zaskrbljenost glede okolja. Čeprav se zavedajo groženj, ki jih prinaša naš vpliv na okolje, jim pogosto primanjkuje konkretnega znanja, ki bi jih opolnomočilo za organiziranje in doseganje sprememb v njihovih družbah. Mladi v vseh partnerskih državah so izrazili potrebo po bolj strukturiranem pristopu k učenju o podnebnih spremembah in zlasti o načinih, kako lahko mladi prispevajo k spremembam na lokalni in nacionalni ravni. Drugič, obravnavanje vprašanj podnebnih sprememb ponuja še premalo izkoriščeno priložnost za navezovanje stikov z mladimi iz marginaliziranih družbenih skupin ter za spodbujanje raznolikosti in medkulturnega dialoga v okviru obravnavanja podnebnih sprememb. To je še posebej pomembno, ker se bo Evropa v prihodnosti soočila z valovi podnebnih migrantov. Mladinski delavci v partnerskih organizacijah so izrazili potrebo po pridobivanju novega znanja v zvezi z delom z marginalizirano mladino, ki se sooča z diskriminacijo zaradi kulturnih, verskih, etničnih in drugih razlogov. Med njimi so mladi romskega in begunskega porekla v vseh partnerskih državah. Tako želimo izvajati ITE, da bi mladinske delavce, ki prihajajo iz različnih držav EU, poučili o načinih obravnavanja podnebnih sprememb, organiziranju mladih in prenašanju organizacijskega znanja nanje ter delu s skupinami mladih z različnimi socialno-ekonomskimi, kulturnimi, etničnimi in verskimi ozadji.

Osrednji cilj projekta je razviti spretnosti in znanje mladinskih delavcev ter povečati kakovost mladinskih dejavnosti, ki jih izvajajo v svojih lokalnih okoljih. Ta osrednji cilj bo dosežen z naslednjimi cilji:

  • izobraževati mladinske delavce o podnebni krizi in načinih soočanja z njo prek mladinskega dela
  • razvijati veščine mladinskih delavcev, povezane z delom z marginalizirano mladino in skupinami mladih iz različnih okolij
  • mladinskim delavcem zagotoviti ključne organizacijske spretnosti, potrebne za oblikovanje skupin na lokalni ravni
  • mladinskim delavcem omogočiti posredovanje v morebitnih konfliktih v heterogenih mladinskih skupinah
  • spodbujati vključevanje marginaliziranih mladih s sodelovanjem v podnebno usmerjenih dejavnostih
  • zbirati in primerjati dobre prakse, povezane z odzivanjem mladih na podnebno krizo
  • povečati kompetence mladinskih delavcev in graditi njihove mednarodne mreže

Projekt je sestavljen iz enotne mobilnosti mladinskih delavcev, v kateri bo sodelovalo 19 udeležencev iz 9 držav. Udeleženci aktivnosti bodo mladinski delavci s predhodnimi izkušnjami v projektih, ki se ukvarjajo z okoljem, ali v projektih, ki obravnavajo vključevanje ranljivih skupin, in z zanimanjem za obe temi. Načrtujemo vključitev mladinskih delavcev z obstoječimi izkušnjami, saj bodo obravnavane teme kompleksne in bodo zahtevale obstoječe znanje. V izbirnem postopku bo poudarjeno tudi to, da bo moral vsak udeleženec po tekmovanju pripraviti predstavitev dejavnosti za organizacijo pošiljateljico in organizacijo, s katero mladinski delavec dela. To je ključnega pomena za vključevanje rezultatov v vse dejavnosti. Mladinski delavci morajo biti pripravljeni tudi na izvajanje lokalnih dejavnosti po koncu projekta, v katerih bodo znanje in kompetence, obravnavane med dejavnostjo, prenesli na lokalno mladino.

Najpomembnejši pričakovani učinek bo na neposredne udeležence dejavnosti in organizacije, s katerimi sodelujejo. Mladinski delavci bodo pridobili znanje ter razvili spretnosti in kompetence, povezane z: z vidika vloge človeka pri nedavnih podnebnih spremembah, znanstvenega ozadja podnebnih sprememb, pomena antropocena za naš planet in z vidika tega, kaj je mogoče storiti za zmanjšanje vpliva človeštva na okolje kot posamezniki in v proaktivnih skupinah, ki nagovarjajo oblikovalce politik/odločevalce in ozaveščajo. 2) organizacijske spretnosti, potrebne za spodbujanje ustanavljanja neformalnih okoljskih mladinskih skupin doma ter pomoč pri razvoju in organizaciji ukrepov. 3) mladinsko delo kot orodje za vključevanje mladih iz marginaliziranih skupin, zlasti z organiziranjem akcij, povezanih z okoljem, ki temeljijo na tesnem in dolgoročnem sodelovanju mladih z manj priložnostmi in večinskih mladih. 4) ključne kompetence mladinskega dela – omogočanje individualnega in skupinskega učenja v obogatitvenem okolju, oblikovanje programov, organiziranje, izkazovanje medkulturnih kompetenc ter mreženje in zagovorništvo. Poleg tega bodo razširili svoje mednarodne in poklicne mreže.

Prvič, vpliv na mladinske delavce bo neposredno vplival na organizacije, s katerimi delajo, in sicer z načrtovanimi dejavnostmi vključevanja, organiziranimi po osrednji dejavnosti. To bo vodilo tako k večji ozaveščenosti o okoljskih in družbenih vprašanjih, načinom njihovega povezovanja in koristim lokalne mladine prek tega. Partnerske organizacije bodo prav tako razširile svoje mreže. Največji pričakovani učinek bodo občutili manj izkušeni partnerji, ki bodo znatno povečali svoje zmogljivosti. Prav tako bo izbira partnerjev, ki so tako organizacije, ki se osredotočajo na okoljska vprašanja, kot tiste, ki se osredotočajo predvsem na vključevanje, zagotovila, da bodo vse organizacije pridobile mladinske delavce z ustreznimi novimi veščinami, kompetencami in znanjem ter tako dvignile kakovost svojega mladinskega dela. Drugič, razvite kompetence sodelujočih mladinskih delavcev bodo vplivale na mlade, s katerimi mladinski delavci delajo. Ker je projekt temeljil na potrebah te ciljne skupine, bodo mladi dobili priložnost delati z mladinskimi delavci, ki lahko neposredno obravnavajo te potrebe. Projekt bo vplival tudi na širšo populacijo, zlasti z ozaveščanjem, ki bo v dejavnost vključeno s kulturnim dogodkom in javno intervencijo.

Projekt se financira iz programa Erasmus+.