1. oktober, 2019
Bruselj, Belgija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se je udeležil Delavnic o prihodnjih romskih politikah.


OZADJE

Vmesna ocena okvirnega programa EU je bila izvedena kot odgovor na Sklepe Sveta 8. decembra 2016. Ocena pokriva obdobje 2011-2017 in obravnava relevantnost, koherentnost, učinkovitost, koordinacijo, kapital, vzdržljivost in ostale EU dodane vrednosti v okvirnem programu. Sklep temelji na obsežnem pregledu sekundarne literature, poročil in podatkovnih baz, 11 poglobljenih državnih študij, intervjujev z odločevalci v 16 drugih državah članicah EU, intervjuji na ravni EU in v treh državah širitve, odprt javni posvet, anketo med nevladnimi organizacijami, 2016 anket Agencije Evropske unije za temeljne pravice (EU-MIDIS II) in potrjevalno delavnico.

Ocenjevanje, med drugim, ugotavlja da so štiri ključna področja (zaposlovanje, izobrazba, zdravje in stanovanjska problematika) še vedno ključ za vključevanje Romov. Kakorkoli, specifičen nediskriminatoren cilj, poleg štirih romskih integracijskih ciljev in večjega poudarka na boju proti proticiganstvu, bi moral učinkoviteje dopolnjevati vključevalne procese.

Ocenjevanje je ugotovilo, da je dodana vrednost okvirnega programa bila vključitev romskega vključevanja v EU in nacionalne agende, razvijanje struktur in povečevanje koherence med EU politikami, pravnimi in finančnimi instrumenti, ki se jih uporablja in usmerja k vključevanju Romov.

Ocenjevanje je ugotovilo, da okvirni program nudi fleksibilnost državam članicam, da prilagodijo svoje cilje potrebam specifičnih nacionalnih kontekstov. Medtem ko je to dopuščalo državam članicam, da sledijo svojemu prilagojenemu pristopu, ocenjevanje prav tako ugotavlja, da je to doprineslo k razdrobljeni implementaciji, zmanjšanju učinkovitosti in omejevanju napredka k EU romskim integracijskim ciljem. 

Ocenjevanje je prav tako ugotovilo, da je imel okvirni program omejeno kapaciteto pri obravnavanju raznolikosti v romski populaciji. Premalo pozornosti je bilo ciljno usmerjeno na specifične romske skupine (romske ženske, mladina, otroci kakor tudi EU mobilnosti Romov).

Ocenjevanje je prav tako ugotovilo, da imamo ustrezne mehanizme upravljanja na EU in nacionalni ravni, vendar da je njihova funkcija še vedno omejena. Vzpodbujali smo udeležbo civilne družbe, vendar so do zdaj Romi imeli zgolj omejeni priložnosti učinkovito sodelovati v političnem življenju in na vseh točkah političnega procesa.

5. septembra 2019 je z zadnjim dejanjem Svet sprejel zadnje poročilo o nacionalni implementaciji ukrepov romskega vključevanja.

Glavni vir pristopa so:

  • poročila Nacionalnih romskih kontaktnih točk;
  • poročila iz civilne družbe in Roma Civil Monitor EP pilotnega projekta;
  • podatki o stanju Romov iz EU Agencije za osnovne človekove pravice;
  • meta-evalvacija o intervenciji za vključevanje Romov (Evropska komisija, Center za združeno vključevanje, ki prihaja v 2019)

Komunikacija združuje najpomembnejše trende, ki se osredotočajo na štiri področja politik EU okvira (izobraževanje, zaposlitev, zdravje, bivalna problematika) kot tudi boj proti diskriminaciji in proticiganstvu. V vsakem od teh področij, Komunikacija označuje stanje Romov, povzema glavne tipe vključujočih ukrepov, dosežkov in izzivov pri implementaciji (kot poročajo Nacionalne romske kontaktne točke) in oblikovali izobraževalne politike z obetavnimi pristopi in prioritetami, ki jih moramo nagovoriti.


CILJI DELAVNIC

Vmesna ocena okvirnega programa EU za Nacionalne strategije za integracijo Romov ugotavlja, da je kljub številnim omejitvam in z jemanjem v zakup, da gre za ogromno nalogo, da so rezultati okvirnega programa EU vidni in začetna sprememba v trendih. Medtem ko ambicija okvirnega programa EU “končati izključevanje Romov” ni bila dosežena, je ocenjevanje jasno pokazalo dodano vrednost EU, še posebej kar se tiče vključevanja Romov v EU in nacionalne agende.

Okvirni program EU se končuje 2020. Organizacije iz civilne družbe, Svet Evrope, Evropski parlament in ostali udeleženci dogodkov, ki jih je organiyiralo avstrijsko predsedstvo; romunsko predsedstvo je že pozvalo Komisijo, da pripravi in predstavi specifično iniciativo za EU romsko politiko za obdobje po 2020.

Razprave, ki so potekale 1. oktobra, so se osredotočale na bodoče romske politike in na prihodnost usmerjene ugotovitve o ocenjevanju okvirnega programa EU kakor tudi možnosti za nagovarjanje teh možnosti v obdobju po 2020. V okviru delavnic bo Štefan Smončič predstavil tudi naše projekte povezane z Romsko skupnostjo. 


GALERIJA


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: