23. – 29. avgust, 2018
Gorišnica

V Podjetniško izobraževalni mladinski zadrugi Epeka, so. p., smo v okviru tretjega razpisnega roka za projekte Erasmus+ pridobili financiranje za projekt Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. Empowering to Empower.

Projekt želimo skupaj s projektnimi partnerji izpeljati, da bolje pripravimo in usposobimo naše mladinske delavce/voditelje, ki bodo delali z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. iz območij z manj priložnostmi za mlade. Skupaj s partnerji, ki prihajajo iz 8 različnih evropskih držav, smo namreč identificirali problem brezposelnosti mladih, ki se soočajo z ekonomskimi in socialnimi ovirami, še posebej tistih mladih, ki prihajajo iz depriviligiranih območij in se ob brezposelnosti soočajo še z geografskimi ovirami in s pomanjkanjem delovnih mest ter drugimi ovirami povezanimi z oddaljenostjo ali slabo povezanostjo z upravnimi, zaposlitvenimi in kulturnimi središči. V nekaterih evropskih državah znaša stopnja brezposelnosti med mladimi tudi do 40 %, zaradi česar se mladi veliko težje oz. kasneje osamosvojijo, kar je velik problem/izziv tako za tovrstnega posameznika kot tudi za družbo kot celoto (življenjski standard). S projektnimi partnerji siže in si tudi v bodoče želimo prizadevati za lajšanje okoliščin mladih z omenjenimi ovirami in želimo tudi v prihodnje med seboj sodelovati z izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju reševanja omenjenega problema. S skupnimi partnerstvi na različnih projektih želimo skupaj razvijati pristope in metode dela ter rešitve, zato želimo krepiti kompetence naših mladinskih delavcev/voditeljev, ki bodo delali z brezposelnimi mladimi in z mladimi, ki prihajajo iz depriviligiranih območij. Ravno zato želimo s projektom “EMPOWERING to EMPOWER” z izmenjavo izkušenj, dejstev, pridobljenih na podlagi raziskav in dobrih praks iz področja (reševanja) problema brezposelnosti mladih in problema pomanjkanja priložnosti za mlade iz manj razvitih, oddaljenih ali kako drugače zaznamovanih območij, spodbuditi/podkrepiti mladinske delavce, da bodo pridobili potrebne kompetence za delo z mladimi s tovrstnimi problemi. Cilj projekta je torej usposobiti in pripraviti mladinske delavce/voditelje za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij, da bodo postali vešči in kompetentni mentorji ter mlade usmerjali na njihovi karierni oz. življenjski poti v obliki mentorstva, nudenja varnosti, pomoči/podpore pri zastavljanju in doseganju želja/ciljev, jih spodbujali k sodelovanju v programih osebnega in socialnega razvoja, jih podpirali pri pridobivanju kompetenc, spodbujali njihovo samozavest, osebni razvoj, jih spodbujali k aktivnemu in odgovornemu državljanstvu in jih navsezadnje pripravili na odgovoren vstop na trg dela.

V okviru 5-urne delavnice  bo mladim udeležencem predstavil naravo socialnega podjetništva, možnosti za zaposlovanje, ki jih ponuja, in osnovna znanja, potrebna za začetek vzpostavitve lastnega socialnega podjetja. Prav tako bodo udeleženci obravnavali osnove zadružništva, pripravo poslovnih načrtov, analizo trga in osnovne zakonitosti trženja. Udeležencem bodo predstavljene osnovni obrisi teh temeljnih tem in predvsem odprti učni viri, ki jim bodo pomagali pri nadaljnjem razvijanju idej. Delavnica, ki bo potekala v angleščini, bo odprta tudi za omejeno število udeležencev zunaj projekte aktivnosti.

Seveda je spodbujanje dela mladinskih delavcev/voditeljev z mladino pravzaprav do neke mere preventiva v smislu neformalnega in priložnostnega izobraževanja mladih, ki tako postanejo aktivnejši državljani, ki dosegajo boljše rezultate v vsakdanjem življenju in jih opremljajo s kompetencami, ki jim pomagajo bodisi pri iskanju zaposlitve ali pri opravljanju dela. Projekt se navezuje na naslednje cilje Erasmus+ programa:

  • izboljšanje ravni ključnih kompetenc in spretnosti mladinskih delavcev/voditeljev (ter posledično mladine) s poudarkom na usmerjeni podpori oz. delu z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. iz območij z manj priložnostmi za mlade;
  • spodbujanje večje kakovosti mladinskega dela, z načrtovanjem okrepljenega sodelovanja med organizacijami na področju mladine, še posebej pa dela z brezposelnimi mladimi;
  • okrepitev mednarodne razsežnosti mladinskih aktivnosti in krepiti zmožnosti mladinskih delavcev in organizacij pri njihovem podpiranju brezposelnih mladih in mladih na splošno;
  • podpiranje (poklicnega) razvoja tistih, ki delajo na področju neformalnega izobraževanja, usposabljanja mladine, za inovacije in izboljšave v kakovosti mladinskega dela v Evropi.

Skozi izvajanje projekta nas bodo zanimala konkretna vprašanja in dejstva o razlogih za brezposelnost med mladimi, kakšno je sploh stanje (statistični podatki) brezposelnosti med mladimi na primeru različnih držav od koder prihajajo projektni partnerji in kako se tam poskuša reševati ta problem oz. kako na splošno postopajo z brezposelnimi (sistem dela z brezposelnimi, možnosti in podpore zanje). Z izmenjavo izkušenj dobrih praks reševanja tega problema želimo skozi delavnice in različne metode spodbuditi ustvarjalnost pri snovanju dodatnih predlogov za morebitno učinkovito reševanje problema brezposelnosti med mladimi in problema območij z manj priložnostmi za mlade. Navsezadnje pa želimo, da izkušnje, predloge in pridobljene kompetence prenesejo na svoje nadaljnje delovanje tako v okviru svoje organizacije kot tudi izven v smislu nadaljnjega projektnega sodelovanja med organizacijami na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Pomemben del projekta je namenjen krepitvi potrebnih kompetenc za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij, kar bomo dosegli skozi interaktivne delavnice, ki jih bomo pripravili in izvedli s pomočjo izkušenih trenerjev in strokovnjakov.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: