December, 2019 – december, 2021
Izobraževanje za globlje družbeno vključevanje

Združenje EPEKA, so. p., sporoča, da je CMEPIUS odobril naš dvoletni mednarodni projekt Izobraževanje za globlje družbeno vključevanje – od teorije do prakse (spletna stran projekta).

Projekt Izobraževanje za globlje družbeno vključevanje – od teorije do prakse (v nadaljevanju IGDV TP / projekt) je organsko nadaljevanje Erasmus+ KA2 projekta IGDV, ki je raziskoval dobre prakse na področju izobraževanja odraslih. IGDV TP nadaljuje z osnovno usmeritvijo prejšnjega projekta, le da se usmerja v pripravo intelektualnih rezultatov, ki so ključni za razvoj kompetenc izobraževalnega osebja in boljše naslavljanje potreb ranljivih skupin. Projekt je pripravil konzorcij iz 7 držav (Slovenije, Bolgarije, Italije, Velike Britanije, Srbije, Nemčije in Poljske) iz različnih regij Evrope, kar zagotavlja mešanje različnih komplementarnih perspektiv pri obravnavi skupnih izzivov.

Projekt primarno naslavlja razvoj in širjenje kompetenc izobraževalnega osebja, ki je vpleteno v projekte in programe izobraževanja odraslih. Na podlagi naših izkušenj in izkušenj partnerskih organizacij na tem področju obstaja veliko pomanjkljivosti, predvsem v relaciji do izobraževanja ranljivih skupin, ki zahtevajo drugače strukturirane pristope, povečano mero empatije in dobro razumevanje medkulturnih razlik ter zmožnost reševanja nesporazumov, do katerih te lahko privedejo. Za uspešno integracijo in socialno aktivacijo ranljivih skupin v partnerskih državah so nujno potrebni dobro usposobljeno izobraževalno osebje in organizacije, ki imajo primerne kapacitete za izvajanje tovrstnih operacij. Konzorcij IGDV TP zasnoval na treh temeljih. Prvi so bila znanja in perspektive, ki smo jih razvili med izvajanjem predhodnega projekta. Drugi so bili poglobljeni pogovori z osebami z manj priložnostmi. Tretji so potrebe organizacij in izobraževalcev, ki delujejo na obravnavanem področju. Pred pripravo projekta smo tako z deležniki opravili osnovne razgovore, da smo zaznali njihove dejanske potrebe in izzive, s katerimi se soočajo. Namen projekta je ustvariti izobraževalno orodje, ki bo izobraževalcem, ki poučujejo odrasle z manj priložnostmi, omogočilo kvalitetno naslavljanje najbolj kritičnih vsebin.

Trajanje projekta: 30. december 2019 – 30. december 2021


CILJI:

 • Zasnovati inovativne izobraževalne programe namenjene izboljšanju kompetenc izobraževalcev
 • Razviti kapacitete organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih
 • Izboljšati izobraževalne programe namenjene osebam z manj priložnostmi, predvsem na področju digitalne pismenosti, sposobnosti individualnih vodenj, podjetništva in EU vrednot
 • Povečati udeležbo na izobraževanjih in stopnjo sodelovanja
 • Spodbujati med-kulturni dialog, razumevanje raznolikosti in boj proti diskriminaciji

CILJE PROJEKTA BOMO DOSEGLI Z RAZVOJEM 2 INTELEKTUALNIH REZULTATOV:

 • Digitalno orodje za izobraževalce, ki bo omogočalo celosten pristop k izobraževanju odraslih z manj priložnostmi
 • Poučni promocijski videi, ki so duhovito in inovativno orodje za sporočanje projektnih vsebin širši javnosti Organizacijo 4 mednarodnih aktivnosti usposabljanja, ki bodo imele temeljno vlogo pri razvoju

Organizacija 4 mednarodnih učnih dejavnosti, ki bodo imele skupno vlogo pri razvoju digitalnih orodij in bodo obravnavale teme, ki so jih fokusne skupine izpostavile kot najbolj problematične:

 • digitalne kompetence in funkcionalna pismenost (14 udeležencev)
 • individualni pristop in poklicno usmerjanje (14 udeležencev)
 • podjetništvo (14 udeležencev)
 • skupne evropske vrednote (14 udeležencev)

In organizacija multiplikacijskega dogodka, ki bo služil kot katalizator širjenja intelektualnega rezultata. Predvidevamo, da se bo dogodka udeležilo približno 70 ljudi.

Trajanje projekta: december 2019 – 30. december 2021


“Podpora Evropske komisije za priprave te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za karkšno koli uporabo informacij, ki
jih vsebuje.”

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: