November 2019 – november 2022
Kmetija – prostor raznolikosti

Združenje EPEKA, so. p., sporoča da smo v partnerstvu s kmetijo Kovačnik, kmetijo Drankovec, zadrugo EPEKA in ekološko kmetijo Uranjek – Pri baronu dobili triletni projekt Kmetija – prostor raznolikosti.

VODILNI PARTNER

Združenje EPEKA, so. p.

PARTNERJI

Kmetija Kovačnik, Pri Baronu – ekološka kmetija Uranjek, Kmetija Trankovec, Podjetniško Izobraževalna mladinska zadruga Epeka

TRAJANJE OPERACIJE

36 mescev

OPIS IN POVZETEK OPERACIJE

Operacija je financirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.

Projekt je zasnovan na podlagi potreb in interesov ciljnih skupin, s katerimi sodelujemo projektni partnerji (člani kmetij, pripadniki ranljivih skupin, pripadniki različnih generacij, odločevalci, mediji … ); na podlagi pogovorov in večletnega sodelovanja s ciljnimi skupinami smo zastavili cilje projekta: spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji, povečanje usposobljenosti članov kmetije, zaposlitev osebe za polovičen delovni čas pri vodilnem partnerju, preučitev možnosti za implementacijo aktivnosti na področju vključevanja ranljivih skupin in spodbujanja medgeneracijskega dialoga kot možne dopolnilne dejavnosti na kmetiji, povečanje poznavanja in zavedanja pomena lokalnih rastlinskih sort in živalskih pasem ter lokalne kulinarike, povezovanje lokalne skupnosti in lokalnih pridelovalcev ter izobraževanje širše javnosti o lokalnih pridelovalcih, okoljska odgovornost kmetij in delovanje uspešnih kmetij v družbeno dobro, povečano poznavanje možnosti zaposlovanja ranljivih skupin in prednosti le-tega na kmetijah, permakulturni pristopi h kmetijstvu in ozaveščanje pripadnikov ranljivih skupin o pomenu zdrave prehrane in podpore lokalni produkciji.

Skozi sodelovanje v projektu bodo vključene kmetije pridobile obsežna znanja na področju neformalnih izobraževalnih metod in vključevanja ranljivih skupin v dejavnosti kmetijskih gospodarstev ter tako prispevale k zmanjšanju socialne izključenosti ter povečanju družbene kohezije. Slednje bo omogočalo tudi sodelovanje kmetij v aktivnostih, ki jih pripravljajo druge organizacije, tako javne kot nevladne, na področju socialnega varstva. Vključeni v aktivnosti, predvsem pripadniki ranljivih skupin, bodo pridobili nove kompetence in navade, ki jim bodo omogočile lažje vključevanje v družbo in na trg dela ter omogočile zaposlitev v kmetijskem sektorju.

KLJUČNI REZULTATI PROJEKTA

 • Vodilni partner bo ob pomoči partnerja 4 izvedel 26 ur usposabljanj za kmetijska gospodarstva vključena v projektno partnerstvo. Ta usposabljanja bodo osnova za nadaljnje projektne aktivnosti. Znotraj teh usposabljanj bodo člani kmetijskih gospodarstev pridobili ključna znanja o delu z ranljivimi skupinami in uporabi neformalnih učnih metod. Koristi bodo imeli predvsem članih kmetijskih gospodarstev v partnerskem konzorciju, posredne koristi bodo imeli udeleženci aktivnosti v naslednjem sklopu.
 • Izvedba skupno 540 ur izobraževalnih dogodkov za specifične ciljne skupine s strani vključenih kmetij. Znotraj tega sklopa aktivnosti bodo kmetijska gospodarstva v partnerskem konzorciju pripravila skupno 54 izobraževanj v 3 letih ob podpori obeh socialnih podjetij. Znotraj aktivnosti bodo znanja, ki bodo teoretično obdelana v prvem sklopu, prenesena v prakso. Korist bodo imela tako vključena kmetijska gospodarstva, ki bodo utrdila ključna znanja, povečala socialne in tudi ekonomske koristi. Udeleženci dogodkov bodo pridobili širok spekter novih znanj, se pobližje spoznali z delom na kmetijah ter pridobili ključne kompetence za vstop na trg dela in, nenazadnje, zmožnost prehranske samooskrbe. Ker bodo aktivnosti namenjene raziskovanju rešitev in preskušanju prenosa v prakso, bodo posredno korist imela tudi kmetijska gospodarstva zunaj partnerstva.
 • Priprava 1 evalvacijskega poročila in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji predstavljata zaključen projektni produkt, ki bo nastal v sodelovanju med vodilnim partnerjem in zunanjim evalvatorjem ter prispevki članov partnerskega konzorcija in udeleženci aktivnosti. Korist bodo imela kmetijska gospodarstva zunaj partnerstva, širši spekter ciljnih skupin vključenih v usposabljanja in odločevalci ter oblikovalci politik.

CILJI

 • Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji,
 • povečanje usposobljenosti članov kmetije,
 • zaposlitev osebe za polovičen delovni čas pri vodilnem partnerju,
 • preučitev možnosti za implementacijo aktivnosti na področju vključevanja ranljivih skupin in spodbujanja medgeneracijskega dialoga kot možne dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • povečanje poznavanja in zavedanja pomena lokalnih rastlinskih sort in živalskih pasem ter lokalne kulinarike,
 • povezovanje lokalne skupnosti in lokalnih pridelovalcev ter izobraževanje širše javnosti o lokalnih pridelovalcih, okoljska odgovornost kmetij in delovanje uspešnih kmetij v družbeno dobro,
 • povečano poznavanje možnosti zaposlovanja ranljivih skupin in prednosti le-tega na kmetijah,
 • permakulturni pristopi h kmetijstvu in ozaveščanje pripadnikov ranljivih skupin o pomenu zdrave prehrane in podpore lokalni produkciji.

PROJEKTNA PODSTRAN

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: