2019-2022

Združenje EPEKA, so. p., sporoča da smo v partnerstvu s kmetijo Kovačnik, kmetijo Drankovec, zadrugo EPEKA in ekološko kmetijo Uranjek – Pri baronu dobili triletni projekt Kmetija – prostor raznolikosti.

Operacija je financirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.

Projekt je zasnovan na podlagi potreb in interesov ciljnih skupin, s katerimi sodelujemo projektni partnerji (člani kmetij, pripadniki ranljivih skupin, pripadniki različnih generacij, odločevalci, mediji … ); na podlagi pogovorov in večletnega sodelovanja s ciljnimi skupinami smo zastavili cilje projekta: spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji, povečanje usposobljenosti članov kmetije, zaposlitev osebe za polovičen delovni čas pri vodilnem partnerju, preučitev možnosti za implementacijo aktivnosti na področju vključevanja ranljivih skupin in spodbujanja medgeneracijskega dialoga kot možne dopolnilne dejavnosti na kmetiji, povečanje poznavanja in zavedanja pomena lokalnih rastlinskih sort in živalskih pasem ter lokalne kulinarike, povezovanje lokalne skupnosti in lokalnih pridelovalcev ter izobraževanje širše javnosti o lokalnih pridelovalcih, okoljska odgovornost kmetij in delovanje uspešnih kmetij v družbeno dobro, povečano poznavanje možnosti zaposlovanja ranljivih skupin in prednosti le-tega na kmetijah, permakulturni pristopi h kmetijstvu in ozaveščanje pripadnikov ranljivih skupin o pomenu zdrave prehrane in podpore lokalni produkciji.

Skozi sodelovanje v projektu bodo vključene kmetije pridobile obsežna znanja na področju neformalnih izobraževalnih metod in vključevanja ranljivih skupin v dejavnosti kmetijskih gospodarstev ter tako prispevale k zmanjšanju socialne izključenosti ter povečanju družbene kohezije. Slednje bo omogočalo tudi sodelovanje kmetij v aktivnostih, ki jih pripravljajo druge organizacije, tako javne kot nevladne, na področju socialnega varstva. Vključeni v aktivnosti, predvsem pripadniki ranljivih skupin, bodo pridobili nove kompetence in navade, ki jim bodo omogočile lažje vključevanje v družbo in na trg dela ter omogočile zaposlitev v kmetijskem sektorju.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: