25. avgust 2016
Galerija EPEKA

Združenje EPEKA so.p. vas v sklopu usposabljanja financiranega s strani programa Erasmus+ vabi na zaključno javno predavanje, ki ga bo izvedel profesor Filozofske fakultete v Mariboru in sociolog dr. Rudi Klanjšek, predstavil pa nam bo geopolitične in ekonomske vzroke migracij ter njihove posledice.

Predavanje bo izhajalo iz teze, da so migracije sestavni del družbenega življenja, da obstojijo različni dejavniki, ki so v preteklosti in danes ljudi vodili v to, da zapuščajo domicilna področja. V okviru zadane teze bo poudarek predvsem na dogodkih zadnjega obdobja, ki so povezani z ekonomsko integracijo sveta/globalizacijo in nestabilnostjo kot posledico različnih konfliktov in vojn, ki vključuje tudi ti. “vojno proti terorizmu”, za katero se vse bolj zdi, da je vnaprej izgubljena. Raziskani bodo vzroki, zakaj je tako in kakšne so posledice trenutnih političnih in ekonomskih usmeritev.

Rudi Klanjšek je predstojnik oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti v Mariboru. Njegovo interesno področje vključuje teme iz modernizacije, globalizacije, sociologije družbenih sprememb, neenakosti in revščine. V okviru omenjenih tem je objavil več strokovnih in znanstvenih prispevkov, je tudi reden pisec kolumn za časnik Finance.

Usposabljanje mladinskih delavcev pod okriljem programa Erasmus+ poteka med 20. in 26. avgustom 2016 in se ga bo udeležilo 33 mladih iz 8 različnih držav (Portugalska, Bosna, Makedonija, Grčija, Turčija, Jordan, Tunizija in Slovenija). Na njem skušamo mladim približati izzive današnjega časa, ki so povezani z globalnimi migracijami, begunstvom ter vedno večjo kulturno raznolikostjo v lokalnih in delovnih okoljih.

Predavanje bo zaradi gostov iz tujine potekalo v angleškem jeziku.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

The EPEKA Association, social enterprise, kindly invites you to the final public lecture of the Training course No return – Way foward, which will be conducted by the professor and sociologist Dr. Rudi Klanjšek. He will introduce us to the geopolitical and economic causes of migration and their consequences.

The lecture will be based on the thesis that migration is an integral part of a social life. Various factors in the past and present made and make the people leave their domiciliary area. Within the set thesis the primary focus will primarily be on the events of the last period; connected to the economic integration of the world/globalization and instability as a result of various conflicts and wars, including the so-called “War on Terror”, which appears to be a battle lost up front. The lecture will delve into reasons why this is so and what will the consequences of the current political and economic policies be.

Rudi Klanjšek is the Head of the Department of Sociology at the University of Maribor. His areas of interest include modernization, globalization, sociology of social change, inequality, and poverty. In the context of these topics he has published several professional and scientific papers; he is also a regular columnist for the newspaper Finance.

The training of youth workers, under the patronage of the Erasmus + is between 20th and 26th August 2016 and it will be attended by 33 young people from 8 different countries (Portugal, Bosnia, Macedonia, Greece, Turkey, Jordan, Tunisia, and Slovenia). Our goal is to bring young people closer to the challenges of our time, which are associated with global migration, refugees and increasing cultural diversity in both local and working environments.

Because of the foreign guests, the lecture will be held in English.