15. marec, 2021
Romska postaja

Ker bo Združenje EPEKA, so. p., ponovno zaposlovalo pripadnice in pripadnike romske skupnosti v okviru programa javnih del, bomo za ta namen organizirali poseben predstavitveni dogodek.

Na dogodku bo z nami Anica Pušnjak, ki bo predstavila pravno-formalne in računovodske vidike programa javnih del, Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., in pripadniki romske skupnosti, ki so bili predhodno vključeni v program. Program bomo predstavili s splošnega vidika, pri čemer bomo obravnavali pravice in dolžnosti vključenega posameznika ali posameznice ter posebne ugodnosti, ki jih imajo znotraj programa Romi. Hkrati pa bomo predstavili tudi specifike opravljanja javnega dela v Združenju EPEKA, so. p., ki vključuje pomoč pri vzgoji in učenju, pri organizaciji in izvedbi prostočasnih aktivnosti v naseljih, pri odpravljanju jezikovnih ovir, pri vzpostavljanju dialoga, pri vključevanju mlajših in odraslih v izobraževalne programe, pri povezovanju z okoljem, pri urejanju bivanjskih in infrastrukturnih razmer v naseljih, pri spremljanju (dostopu) do uradnih institucij, pri integracija v lokalno okolje, pri spodbujanju k zdravemu načinu življenja itd.

Ključen namen aktivnosti je na razumljiv in praktičen način predstaviti javna dela v okviru Združenja EPEKA, so. p., z namenom iskanja tem boljših kandidatk in kandidatov znotraj romske skupnosti in jasnega razumevanja dolžnosti in pravic tako delava kot delodajalca.

Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2, aktivnost organiziramo v 2 ponovitvah, s čimer bomo omejili število udeležencev na posameznem delu. Prosimo vas, da nas pred udeležbo kontaktirate in nam sporočite, ali se boste udeležili v prvi ali drugi izvedbi.

Prva izvedba aktivnosti bo potekala od 15.00 do 16.15, druga izvedba pa od 16.30 do 17.45. Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

 Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.