18. januar, 2022
Splet

Objavljamo Poziv k sodelovanju v okviru pobude romsko civilno spremljanje v EU (Roma Civil Monitoring) v obdobju 2021–2025 za Slovenijo in Hrvaško.

Kdo se lahko prijavi?/ 

V okviru pobude romsko civilno spremljanje v EU  (Roma Civil Monitoring – RCM)  je poziv namenjen posameznikom ali organizacijam, ki delujejo v okviru civilne družbe, na območju Slovenije in na Hrvaškem  s področja vključevanja Romov na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Kriteriji za sodelovanje v nacionalni koaliciji romsko civilno spremljanje:

  • vsaj dve leti izkušenj in delovanja na področju romske skupnosti oz. sorodnih družbenih gibanj (človekove pravice, boj proti rasizmu, boj proti diskriminaciji),
  • dokazane izkušnje delovanja na vsaj enem od naslednjih tematskih področij: izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, stanovanja, socialne storitve,  organizacija      skupnosti, boj proti diskriminaciji, boj proti anti-ciganizmu,
  • pripravljenost za sodelovanje z drugimi organizacijami civilne družbe v državi in ​​po vsej Evropi.

Prijavni postopek

Rok za prijavo je 18. januar 2022, prijavo pošljite na elektronski naslov: smusic@romhr.hr, dodatne informacije: smusic@romhr.hr ali mobilna številka +385 (0) 95 345 6560.

Če se prijavljate kot posameznik, pošljite svoj življenjepis in spremni dopis, v katerem opišite svoje delo z romsko skupnostjo, če se prijavljate kot organizacija, pošljite krajšo informacijo o organizaciji in dosežkih organizacije v zadnjih dveh letih. Za vsakega predstavnika organizacije, ki bo sodeloval v pobudi priložite življenjepis in spremno pismo.

Kaj je “Civilno spremljanje Romov  – Roma Civil Monitoring  (RCM)” in kakšni so glavni cilji?

Po sprejetju Strateškega okvira Evropske unije (EU) za enakost, vključevanje in udeležbo Romov (EURSF), 7. oktobra 2020 in na pobudo Evropskega parlamenta, je Evropska komisija sprožila pobudo civilno-družbenega spremljanja položaja romske skupnosti v državah članicah Evropske unije za obdobje 2021–2025 oz. v angleščini, Roma Civil Monitor initiative (RCM 2021–2025). Polni naziv pobude je »Pripravljalni ukrep – Romsko civilno spremljanje – Krepitev zmogljivosti in vključevanja romske in pro-romske civilne družbe pri spremljanju in pregledu politik« (Preparatory action – Roma Civil Monitoring – Strengthening capacity and involvement of Roma and pro-Roma civil society in policy monitoring and review). Ta pobuda je nadaljevanje pilotnega projekta Roma Civil Monitor (RCM) iz obdobja 2017–2020. Cilj pobude je vključitev vsaj 90 romskih in pro-romskih organizacij civilne družbe ter posameznikov iz 26 držav članic EU (Malta ni vključena) v spremljanje in poročanje, predvsem o nacionalnih strateških okvirih za Rome držav članic EU, pa tudi drugih politikah v zvezi z Romi. Pobuda naj bi prispevala h krepitvi zmogljivosti nacionalne romske in pro-romske civilne družbe ter jim zagotavljala sistematično podporo pri vključevanju v dialog in sodelovanje z nacionalnimi deležniki.

V skladu z EURSF, je cilj pobude RCM 2021-2025, izgradnja zmogljivosti romske civilne družbe, prispevati k spremljanju nacionalnih strategij z uporabo metodologije od spodaj navzgor, vplivati ​​na nacionalne odločitve, ki učinkovito odražajo Rome na podlagi lokalnega znanja in izkušenj, izhajajoč iz potreb skupnosti.

Da bi prispevali k omenjenemu cilju, bo RCM:

  1. Okrepil romsko in pro-romsko civilno družbo, da se omogoči sodelovanje pri spremljanju in poročanju o izvajanju nacionalnih romskih strateških okvirov, akcijskih načrtov in drugih politik, ki bi učinkovito odražali potrebe romskih skupnosti.
  2. Podpiral konstruktiven dialog in enakopravno partnerstvo med Romi in pro-romsko civilno družbo, nacionalnimi kontaktnimi točkami za Rome, organi za enakost in drugimi zainteresiranimi stranmi, ki odražajo potrebe in interese Romov.
  3. Pripravil in distribuiral poročila o perspektivi in ​​oceni civilne družbe o izvajanju nacionalnih strateških okvirov za Rome, splošnih ukrepih in ustreznih v novih spremembam s pomembnim vplivom na Rome.

Na podlagi pridobljenih izkušenj in dobrih praks RCM iz obdobja 2017–2020,  novi RCM 2021–2025 vključuje številne novosti, kot je »kaskadni model«, ki bo okrepil vlogo koordinatorja in ki bo v veliki meri izvajal aktivnosti RCM na ravni držav članic EU. V utemeljenih primerih je lahko prosilec izbran za usklajevanje dejavnosti RCM v več kot eni državi članici EU – zlasti v državah članicah z majhno romsko populacijo ter omenjeno romsko in pro-romsko civilno družbo.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: