6. april, 2019
Maribor

V Združenju EPEKA, so. p. smo sodelovali pri pripravi poročila Roma civil monitor.

Cilj pilotnega projekta ‘Capacity building for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of national Roma integration strategies’ je prispevati h krepitvi mehanizmov spreminjanja izvajanja nacionalnih strategij vključevanja Romov s sistematičnim spremljanjem civilne družbe. Dodatna vrednost nadzora civilne družbe prihaja iz neodvisnega statusa in terenskih izkušenj sodelujočih nevladnih organizacij. V sodelovanju z Društvom za podporo mladim Romom in Romskim društvom Romano Pralipe, smo pripravili predstavitev izsledkov projekta in ob enem odpreti diskusijo, s katero bi še dodatno prepoznavali problematike, s katerimi se romska skupnost na območju Maribora srečuje.

Aktivnost se je pričela ob 11. uri.

GALERIJA

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.