27. junij, 2020
Romska postaja

V soboto, 27. junija, vas ob 16. uri vabimo na neformalno izobraževanje o prostovoljstvu, ki ga b v VNRC Romska postaja pripravila Jera Lorenci, strokovna sodelavka sodelavka v projektu socialne aktivacije romskih žensk.

 

Na izobraževanju boste spoznali, kaj prostovoljstvo sploh je, na kak način ga lahko opravljajate, kakšne so vaše obveznosti in kakšne obveznosti prostovoljskih organizacij, za kakšno vrsto dela gre, kdo ga lahko opravlja, na kak način se opravlja, kako se o delu poroča in druge zadeve, ki so ključne za razumevanje pomena in koristi prostovoljnega dela. Na usposabljanju se nam bo pridružila tudi dolgoletna prostovoljka v Združenju Epeka, so. p., ki bo predstavila svojo osebno izkušnjo.

Aktivnost bo potekala od 16. do 18. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.