2017 – 2021
Maribor

V Združenju EPEKA, so. p., smo pričeli izvajati projekt večnamenskega romskega centra – Romska postaja, ki je financiran s strani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za štirileten program na katerega smo se prijavili v okviru javnega razpisa za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov.

Romska postaja predstavlja prostor, namenjen nudenju dodatne podpore pripadnikom romske skupnosti, hkrati pa želimo v okviru aktivnosti, ki jih bomo pripravljali, spodbuditi dialog in okrepiti sodelovanje manjšinske skupnosti in večinskega prebivalstva. Romska aktivatorja, ki bosta zaposlena znotraj Romske postaje, bosta udeležencem na dnevni bazi nudila individualno podporo, informiranje in svetovanje, večkrat tedensko pa bomo izvajali skupinske izobraževalne aktivnosti, ki bodo namenjene različnim podskupinam (otroci, romske ženske, romska mladina, ipd.) ali celotni romski skupnosti. Pomembno se nam zdi, da vzpostavimo prostor, kjer se osebe počutijo dobrodošlo in prostor, kamor se pripadniki romske skupnosti lahko obrnejo. Zaradi prepogoste finančne omejenosti pripadnikov romske skupnosti želimo osebam, ki se bodo udeleževale aktivnosti v sklopu centra, omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa, kar bomo dosegali z organizacijo kulturnih, športnih ter drugih prostočasnih aktivnosti. Prav gotovo je eden izmed ciljev delovanja Romske postaje približevanje romske skupnosti trgu dela, kar želimo zagotavljati z izvajanjem neformalnih izobraževanj, ki bodo ciljno skupino opolnomočale z znanji in veščinami, ki jim lahko pomagajo pri njihovi kasnejši zaposljivosti. S primeri dobrih praks, ki smo jih tekom našega dela spoznali doma in v tujini, obvladamo ustrezno metodologijo in sistematiko, ki na pripadnike manjšinskih skupnosti deluje pozitivno.

Tekom večletnega dela s pripadniki romske skupnosti smo dodobra spoznali potrebe in težave, s katerimi se romska skupnost srečuje, zato želimo delovati na način, ki bi preprečeval oz. omiljeval zaznano problematiko (osipništvo med mladimi, prezgodnje poroke, visoka stopnja diskriminacije, težave pri iskanju zaposlitve, ipd.). Z namenom izboljšanja situacije si želimo okrepljenega sodelovanja s pristojnimi institucijami ter dialoga z odločevalci. Delovanje romskega centra se bo osredotočalo tudi na promocijo in ohranjanje romske kulture, kar bomo dosegali s prirejanjem javnih dogodkov (okrogle mize, praznovanje romskih obeleženj, koncerti, literarni večeri, razstave, ipd.), s čimer želimo bogato romsko ljudsko izročilo približati večinskemu prebivalstvu ter poudariti pomen ohranjanja manjšinske umetnosti.

Ena izmed pomembnejših dejavnosti Združenja EPEKA, so. p., je prostovoljstvo, ki je gotovo dejavnosti, ki jo želimo v sklopu romskega centra še dodatno nadgraditi. Pripadnike romske skupnosti želimo usmerjati v prostovoljstvo, saj le to posamezniku omogoča nabiranje novih znanj in kompetenc, hkrati pa posamezniku pomaga pri širjenju socialnega kroga.V delovanje Romske postaje želimo vključiti tudi lokalne in mednarodne prostovoljce, saj se zavedamo, da ima vsak posameznik nenadomestljiv potencial pri soustvarjanju programov. Vsem vključenim prostovoljcem bomo nudili mentorstvo in dodatna izobraževanja, hkrati pa jih spodbujali k aktivni udeležbi in pomoči pri pripravi aktivnosti, ki bodo znotraj večnamenskega romskega centra potekale.

Ker smo usmerjeni v mladinsko delo, bomo velik poudarek dali tudi mladim, ki se bodo udeleževali naših aktivnosti. Pomembno je, da mladim pomagamo pri pridobivanju formalne in neformalne izobrazbe, jim pomagamo pri nabiranju novih znanj, kompetenc in veščin, jih usmerjamo v prostovoljstvo in v projekte mobilnosti, hkrati pa jim nudimo varen prostor, kjer se lahko povezujejo, izmenjujejo ideje in izražajo svojo kreativnost.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: