4. avgust, 2020
Maribor, Slovenija

V Združenju EPEKA, so. p., smo v mesecu avgustu pričeli z izvajanjem projekta S kulturo do vključevanja, ki ga financirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropski socialni sklad. Projekt smo prijavili v okviru javnega razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020, saj želimo z usposabljanji udeleženke opolnomočiti z dodatnimi znanji s področja kulture.

V projekt se je vključilo sedem udeleženk; vse udeleženke so pripadnice romske skupnosti, ki si želijo ob podpori dodatnih izobraževanj nadgraditi svoja znanja in veščine ter spoznati na kak način se aktivirati znotraj kulturnega polja. Za to specifično ciljno skupino smo se odločili, ker jih želimo podpreti pri spodbujanju kreativnosti in proaktivnosti, kar je mogoče doseči tudi v okviru izvajanja kulturnih dejavnosti. Tekom dela z ženskimi pripadnicami romske skupnosti smo opazili potrebo po zvišanju njihove organiziranosti, zato jih bomo v okviru izvajanja projekta podprli z dodatnimi znanji, ki bi lahko pozitivno vplivala na to, da se ciljna skupina samoiniciativno in samostojno loteva implementacije kulturnih vsebin ter širši javnosti približa romsko kulturno dediščino.

Udeleženke bodo v usposabljanje vključene v obsegu 174-ih ur, samo usposabljanje pa bo sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov. Prvi sklop zajema usposabljanje s področja organizacije kulturnih dogodkov, drugi sklop pa usposabljanje s področja prijave in implementacije kulturnih projektov. Udeleženkam bo tekom usposabljanja na voljo okrepljeno mentorstvo ob podpori katerega bodo enostavneje pridobivale praktična znanja ter v okviru aktivnega sodelovanja pripravljale končne produkte samega usposabljanja.

V okviru projekta bodo udeleženke pridobile specifična znanja, nujna za organizacijo kulturnih dogodkov (razvoj socialnih in funcionalnih kompetenc, razvoj kompetenc na področju komunikacije), ob podpori aktivnosti bodo dobile boljši uvid v kulturno produkcijo na lokalni in nacionalni ravni, naučile se bodo možnih načinov povezovanja in načrtovanja sodelovanja z drugimi deležniki, razvile bodo svoj smisel za kreativno ustvarjanje, se spoznale z načeli promocije in komunikacije z mediji. Udeleženke bodo na novo pridobljena teoretična znanja preizkusile tudi v praksi, kar bo potekalo v okviru prvega projekta ustvarjalcev na področju kulture. Udeleženke, vključene v usposabljanje s področja prijave in implementacije kulturnih projektov bodo pridobile dodatna znanja s področja razvoja, prijave in implementacije kulturnih projektov; dobile bodo specifična znanja, povezana s prijavami na javne razpise, informacije o pridobivanju partnerstev, administrativnem vodenju, poročanju o projektu, znanja s področja diseminacije projektnih rezultatov in kompetence, ki so ključnega pomena za izvedbo prijavljenih projektov, tj. organizacijske kompetence. Ob koncu izvajanja projekta bomo širši javnosti predstavili rezultate, nastale v okviru aktivnosti.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: