3. junij 2019

Otočec

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič je bil govorec na usmerjeni razpravi Skupaj smo uspešnejši: Iskanje novih pristopov in možnosti za večjo vključitev Romov na trg dela.

Urad Vlade RS za narodnosti je v preteklih dveh letih izvedel dva projekta pod skupno “streho” nacionalne platforme za Rome (»Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA« in »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA2)«. V letošnjem, tretjem letu projekta je glavni poudarek aktivnosti na izvajanju ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Viade RS za Rome za obdobje 2017-2021 (NPUR 2017— 2021) in na spremljanju njihovega uresničevanja.

Z ukrepi NPUR 2017-2021 se na področju spodbujanja zaposlovanja Romov želi doseči naslednji osnovni strateški cilj: povečati zaposlenost in zmanjšati brezposelnost Romov s poudarkom na zaposlitveni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih in odpravijanju ovir pri vstopu na trg dela.

Izhodišče za dogodek je letna evalvacija o stanju na področju spodbujanja zaposlovanja Romov in o učinkih izvajanja ukrepov NPUR 2017-2021, ki jo je opravil Mirovni inštitut. Evalvacija namreč ugotavlja, da je zatečeno stanje na področju zaposlovanja zelo neugodno za pripadnice in pripadnike romske skupnosti in da so Romi ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Evalvacija zato ocenjuje, da so na področju zaposlovanja potrebni dodatni in specifični ukrepi za izboljšanje zaposlitvenih možnosti romskega prebivalstva in zmanjšanje njihove brezposelnosti, saj ima to področje daljnosežen vpliv na življenje in napredek romske skupnosti tudi na drugih področjih.

Cilj dogodka je poiskati nove pristope in preučiti možnosti, kako odpraviti ovire in zmanjšati brezposelnost Romov ter povečati njihovo vključenost na trg dela. V plenarnem delu razprave smo prisluhnili izkušnjam s terena in orisali stanje na področju zaposlovanja Romov, kjer smo naslovili specifične probleme večgeneracijske brezposelnosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti. Nato smo skupno iskali možne rešitve in ukrepe, ki bi se lahko smiselno prenesli tudi v NPUR 2017-2021.

Program konference.

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: