3. junij, 2019
Otočec

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., je sodeloval na razpravi fokusne skupine Skupaj smo uspešnejši: iskanje novih pristopov in priložnosti za večjo vključenost Romov na trg dela.

V zadnjih dveh letih je Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti pod skupnim “okriljem” Nacionalne romske platforme izvedel dva projekta (“Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne romske platforme – SIFOROMA” in “Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z nadaljevanjem in nadgradnjo dela Nacionalne romske platforme – SIFOROMA2)”. V tem, tretjem letu izvajanja projekta, so aktivnosti osredotočene predvsem na izvajanje ukrepov Nacionalnega akcijskega programa Viade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021 (NPUR 2017- 2021) in na spremljanje njihovega izvajanja.

Ukrepi NPUR 2017-2021 na področju spodbujanja zaposlovanja Romov so namenjeni doseganju naslednjega osnovnega strateškega cilja: povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti Romov s poudarkom na zaposlitveni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih oseb in odpravi ovir za vstop na trg dela.

Izhodišče dogodka je letna ocena Mirovnega inštituta o stanju na področju spodbujanja zaposlovanja Romov in o učinkih izvajanja ukrepov NSRO 2017-2021. V oceni je ugotovljeno, da so trenutne razmere na področju zaposlovanja za pripadnike romske skupnosti zelo neugodne in da so Romi ena od najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Vrednotenje zato meni, da so na področju zaposlovanja potrebni dodatni in posebni ukrepi za izboljšanje zaposlitvenih možnosti romskega prebivalstva in zmanjšanje njihove brezposelnosti, saj to področje daljnosežno vpliva na življenje in napredek romske skupnosti tudi na drugih področjih.

Namen dogodka je opredeliti nove pristope in raziskati načine za odpravo ovir in zmanjšanje brezposelnosti med Romi ter povečanje njihove vključenosti na trg dela. V plenarnem delu razprave smo prisluhnili izkušnjam s terena in orisali razmere na področju zaposlovanja Romov, kjer smo obravnavali specifične težave večgeneracijske brezposelnosti pripadnikov romske skupnosti. Nato smo skupaj poiskali možne rešitve in ukrepe, ki bi jih lahko smiselno prenesli v nacionalni program razvoja podeželja 2017-2021.

Program konference.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: