19. junij 2018 – 30. junij, 2019
Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., sporoča, da smo bili izbrani kot izvajalci programa socialne aktivacije. Projekt Z aktivacijo do zaposlitve je polletni program, z izvajanjem pa pričnemo 19. junija.

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo od leta 2017 do leta 2022 financiran s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada.

Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati ljudi pri vključevanju na trgu dela in reševanju socialne problematike, saj socialni transferji sicer preprečujejo absolutno revščino, vendar pa ne omogočajo izhodov iz brezposelnosti.

Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti, hkrati pa pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Ciljna skupina:

 • odrasli udeleženci/prejemniki DSP;
 • odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP;
 • osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

Cilji in rezultati, ki jih skuša projekt doseči:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti;
 • dvig funkcionalnih kompetenc;
 • pomoč in podpora za razrešitev socialnih stisk;
 • krepitev moči, osebni razvoj in motiviranost za aktivacijo;
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije;
 • dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti (okrepitev zaposlitvenega potenciala posameznika)

Trajanje in obveznosti:

6 mesecev (3 moduli):

 • uvodni modul: 1 mesec, najmanj 138 ur (najmanj 4 ure/dan, 3 dni v tednu);
 • izvedbeni modul: 4 mesece, najmanj 480 ur (6 ur/dan, 5 dni v tednu);
 • izhodni modul: 1 mesec, najmanj 138 ur (4 ure/dan, 3 dni v tednu);

Socialna aktivacija je del Evropske kohezijske politike; več podatkov o EU skladih na povezavi: www.eu-skladi.si. Operacijo financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Hkrati navajamo, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: