5. november, 2022, ob 17. uri
Kmetija pri Kovačniku

Vabljeni, da se nam pridružite na zaključni konferenci, ki bo potekala v soboto 5. novembra 2022, na Kmetiji pri Kovačniku.

Združenje EPEKA, so. p., je v partnerstvu s kmetijo Kovačnik, kmetijo Trankovec, Zadrugo EPEKA in ekološko kmetijo Uranjek – Pri baronu zaključilo triletno obdobje izvajanja projekta Kmetija – prostor raznolikosti.

V okviru projekta je bil nedvomno največji uspeh projekta izvedba 54 izobraževanj/usposabljanj na kmetijskih gospodarstvih, kjer so osebe, v večji meri pripradniki ranljivih družbenih skupin, spoznale z delom in življenjem na kmetiji, sami kmetje pa so spoznali realnosti in težave, ki se dotikajo oseb z manj priložnostmi. Vsi udeleženci aktivnosti, izvedenih v sklopu projekta so pridobili širok spekter novih znanj ter pridobili ključne kompetence za vstop na trg dela in, nenazadnje, zmožnost prehranske samooskrbe. Ker so aktivnosti bile namenjene raziskovanju potencialnih rešitev in preskušanju prenosa teh v prakso, bodo posredno korist imela tudi kmetijska gospodarstva izven partnerstva.

V okviru zaključne konference bomo prav tako podrobneje predstavili rezultate projekta. Posebno se bomo osredotočili na usposabljanja za člane kmetijskih gospodarstev, ki smo jih organizirali v prvem dvanajstmesečju izvajanja projekta. Predstavili bomo vsebine, ki smo jih na usposabljanjih obravnavali in njihov pomen za delovanje kmetijskih gospodarstev, ki so vključena tudi v projekte, usmerjene v integracijo ranljivih skupin – neformalno izobraževanje, vodenje heterogenih skupin, kompetence vezane na uvajanje udeležencev v kmetijska opravila itd. Druga ključna točka konference bo predstavitev izvedenih aktivnosti in lekcij, ki smo se jih skozi izvedbo naučili, ter možnosti prenosa rešitev, obravnavanih na projektu, v prakso. Ključne bodo predstavitve s strani kmetijskih gospodarstev, ki bodo predstavila koristi, ki so jih imela od projekta, in smiselnost redne izvedbe aktivnosti za ranljive skupine. V zaključnem delu konference bomo pogledali tudi temeljne izsledke evalvacijskega poročila.

Rezultati projekta:

  • Vodilni partner je ob pomoči ladinske zadruge Epeka izvedel 26 ur usposabljanj za kmetijska gospodarstva vključena v projektno partnerstvo.
  • Izvedba skupno 540 ur izobraževalnih dogodkov za ciljne skupine s strani vključenih kmetij. Znotraj tega sklopa aktivnosti so kmetijska gospodarstva v partnerskem konzorciju pripravila skupno 54 izobraževanj v 3 letih ob podpori obeh socialnih podjetij, pri čemer smo se osredotočali na vključevanje ranljivih skupin v kmetijska opravila.
  • Priprava evalvacijskega poročila in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji sta konlni projektni produkt, ki je nastal v sodelovanju med vodilnim partnerjem in zunanjim evalvatorjem ter prispevki članov partnerskega konzorcija in udeležencev aktivnosti.
  • Izvedba 18 ur izobraževanj za kmetije, ki niso članice projekta, s strani v projekt vključenih kmetij.
  • Obveščanje širokega spektra ciljnih skupin o pomenu projekta in njegovih rezultatih preko različnih kanalov.
  • Član kmetije, ki je v partnerstvu, je pridobil dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
  • Kmetija, ki je član partnerstva, je v zadnjih 12 mesecih izvedbe, pridobila več kot 5000 EUR iz dopolnilne dejavnosti specificirane v razpisu.
  • Nova zaposlitev za polovični delovni čas pri vodilnem partnerju.

Ključna dokumenta, ki smo ju tekom izvedbe projekta pripravili, sta EVALVACIJSKO POROČILO in ANALIZA IZVEDLJIVOSTI PRENOSA REŠITEV V PRAKSO. Vabimo vas, da si ju ogledate s klikom na povezavi.

Zaključno tiskovno konferenco projekta organiziramo v soboto, 5. novembra, ob 17. uri Pri Kovačniku, kjer boste lahko podrobneje spoznali cilje in rezultate projekta.

Zaradi pogostitve vljudno prosimo za prijave na dogodek na: epeka@epeka.si

Se vidimo.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano